ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

เทคนิคการ Load งานวิจัยจาก ThaiLis

 1. ปี  พ.ศ.  ของงานวิจัย  ต้องไม่เกิน  10  ปี
 2. ค้นหา  Keyword  เช่น
  • มัธยมศึกษา ความน่าจะเป็น (เรื่อง)  และ
  • มัธยมศึกษา  STAD  (รูปแบบการสอน)
 3. ให้คัดลอกชื่อเรื่องที่ปรากฏทุกหน้าไปไว้ที่  Noteped  แล้ว  Save  เป็น  2  ไฟล์
  • ไฟล์หลัก  (สำหรับตรวจสอบข้อมูล)
  • ไฟล์  Load  (สำหรับลบออกทีละเรื่อง  กรณีที่  Download  ครบทุกไฟล์แล้ว)
 4. Cut  ชื่อเรื่องจาก  "ไฟล์  Load"  ที่ทำไว้ในข้อ  3  ทีละเรื่อง  ไปค้นใน  ThaiLis  และอย่าลืมดูปี  พ.ศ. ของงานวิจัยด้วย
 5. เมื่อ  Download  ครบทุก  file  ในเรื่องนั้นแล้ว  จึงสร้าง  Folder  ใหม่  แล้ววางชื่อเรื่องของงานวิจัยเป็นชื่อของ  Folder  แล้วเพิ่มปี  พ.ศ.  ด้านหน้า  เพื่อเป็นการเรียงลำดับอายุของงานวิจัย
 6. Cut  file  ทั้งหมดที่ได้ไปไว้ใน  Folder  ที่ได้ทำการเปลี่ยนชื่อแล้ว
 7. Download  เรื่องใหม่  โดยเริ่มต้นทำข้อ  4  เป็นต้นไป  จนครบหมดทุกเรื่อง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน