ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คิดถึง รบ.5 "เรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร"


คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ ให้หายคิดถึง
 • เรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
 • แค่คิดถึง รบ.5
 • ได้ทำ รบ.5 ในปีแรกที่บรรจุ (2544)
 • จะสังเกตเห็นว่ามีเขียนผลการวัดและประเมินผลเพียงแค่
  • ระหว่างเรียน
  • ปลายภาคเรียน
  • จิตพิสัย  (ขอเน้นว่า 10 คะแนน)
 • แต่ปัจจุบัน  "จิตพิสัย" หายไป
 • กลับมีอะไรต่าง ๆ มากมายเข้ามาแทนที่
 • (ยังไม่นับ "ตัวชี้วัด"  "พฤติกรรมบ่งชี้"  "ประเด็นการประเมิน" "ระดับคุณภาพ"  "ไม่ผ่าน" "ผ่าน"  "ดี"  "ดีเยี่ยม" "ดีมาก" "ปฏิบัติ" ไม่ปฏิบัติ" ฯลฯ)
 • ได้แก่
  • ทักษะกระบวนการที่กลุ่มสาระต้องการเน้น
  • การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
  • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • และอะไรหลายอย่างที่กำลังจะกำหนดให้ประเมินในอนาคต
 • จากข้างต้นทีกล่าวไว้ว่า "เรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร" กลับเกิดปัญหาเป็นคำถามขึ้นในใจที่ยังหาคำตอบไม่ได้
  • ทำไมยิ่งมีการวัดและประเมินอะไรมากมาย กลับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง?
  • ทำไมครูมีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลง?
  • ทำไมครูมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้แปรผกผัน?
ฯลฯ
  • ทำไมต้องสงสัยในสิ่งที่มีคำตอบอยู่ในคำถาม ?
  • ทำไม?
  • ปัญหานี้ยังไม่มี "แนวทางแก้ปัญหา"
  • ทำไมนะหรือ
  • ก็โจทย์มันยากและยิ่งใหญ่เกินไป สำหรับจุดเล็ก ๆ อย่างเรา
  • แต่ก็ยังพยายามต่อไป เพื่อการเปลี่ยนแปลง?
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
แปลภาษา (google translate)
Gmail
เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน