ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คิดถึง รบ.5 "เรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร"


คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ ให้หายคิดถึง
 • เรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
 • แค่คิดถึง รบ.5
 • ได้ทำ รบ.5 ในปีแรกที่บรรจุ (2544)
 • จะสังเกตเห็นว่ามีเขียนผลการวัดและประเมินผลเพียงแค่
  • ระหว่างเรียน
  • ปลายภาคเรียน
  • จิตพิสัย  (ขอเน้นว่า 10 คะแนน)
 • แต่ปัจจุบัน  "จิตพิสัย" หายไป
 • กลับมีอะไรต่าง ๆ มากมายเข้ามาแทนที่
 • (ยังไม่นับ "ตัวชี้วัด"  "พฤติกรรมบ่งชี้"  "ประเด็นการประเมิน" "ระดับคุณภาพ"  "ไม่ผ่าน" "ผ่าน"  "ดี"  "ดีเยี่ยม" "ดีมาก" "ปฏิบัติ" ไม่ปฏิบัติ" ฯลฯ)
 • ได้แก่
  • ทักษะกระบวนการที่กลุ่มสาระต้องการเน้น
  • การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
  • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • และอะไรหลายอย่างที่กำลังจะกำหนดให้ประเมินในอนาคต
 • จากข้างต้นทีกล่าวไว้ว่า "เรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร" กลับเกิดปัญหาเป็นคำถามขึ้นในใจที่ยังหาคำตอบไม่ได้
  • ทำไมยิ่งมีการวัดและประเมินอะไรมากมาย กลับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง?
  • ทำไมครูมีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลง?
  • ทำไมครูมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้แปรผกผัน?
ฯลฯ
  • ทำไมต้องสงสัยในสิ่งที่มีคำตอบอยู่ในคำถาม ?
  • ทำไม?
  • ปัญหานี้ยังไม่มี "แนวทางแก้ปัญหา"
  • ทำไมนะหรือ
  • ก็โจทย์มันยากและยิ่งใหญ่เกินไป สำหรับจุดเล็ก ๆ อย่างเรา
  • แต่ก็ยังพยายามต่อไป เพื่อการเปลี่ยนแปลง?
 Back to the Start

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน