ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การจัดคนขึ้นรถไปทัศนศึกษา

ปัญหา
 • เมื่อมีการไปทัศนศึกษากันทั้งโรงเรียน
 • ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของงานนี้สุด ๆ คือ ผู้ที่มีหน้าที่จัดคนขึ้นรถในแต่ละคัน  แต่ละวัน
 • งานนี้ถือเป็นโจทย์ที่ยากอีกโจทย์หนึ่ง ที่ต้องใช้ตรรกะช่วยในการวิเคราะห์ โดยมี
  • เงื่อนไขหลัก 1 : รถ 1 คัน ต่อคนประมาณ 50 คน
  • เงื่อนไขหลัก 2 : แต่ละวัน มีแต่ละระดับที่เดินทาง ไม่เรียงตามลำดับชั้นปี จัดตามความเหมาะสมของจำนวนคน และจำนวนรถในแต่ละวัน
  • เงื่อนนไขรอง 1 : ครูที่อยู่ประจำรถต้องมีจำนวนที่สมดุลกันในแต่ละคัน คืออย่างน้อย 2 คน 
  • เงื่อนไขรอง 2 : ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นต้องขึ้นรถคันเดียวกับนักเรียน
  • เงื่อนไขรอง 3 :ให้มีความเหมาะสม ยุติธรรม และผิดใจคนขึ้นรถให้น้อยที่สุด (อันนี้ยากสุด)
แนวทางการแก้ปัญหา
 • สร้างไฟล์จาก Microsoft Office Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดคนขึ้นรถไปทัศนศึกษา  โดยมีขั้นตอนคือ
  • สร้างฐานข้อมูลรายชื่อครูและนักเรียนที่จะเดินทาง ตามลำดับของระดับชั้นปีและห้อง (ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นก็ใส่ห้องเดียวกับนักเรียน)
  • การกำหนดวันและห้องที่จะเดินทางว่าระดับชั้นปีหรือห้องใดจะเดินทางไปวันไหน
  • และวันนั้นใช้รถจำนวนกี่คัน ซึ่งวิเคราะห์จากจำนวนครูและนักเรียนที่จะเดินทาง หาร 50
  • จากนั้นคัดลอกรายชื่อครูและนักเรียนที่จะเดินทางไปในแต่ละวัน (1 sheet : 1 วัน) จาก "ฐานข้อมูลรายชื่อครูและนักเรียน"
  • ดู "ลำดับในการจัด" หลักการคือ
   • ห้องใดมีจำนวนคนมากกว่าจัดขึ้นรถก่อน (นักเรียนรวมครู)
   • มากที่สุดจัดเป็นรถคันที่ 1 รองลงมาเป็นรถคันที่ 2 ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคัน
   • กรณีที่บางห้องจำนวนคนเท่ากัน จัดให้ห้องที่เป็นรุ่นพี่ก่อน เหตุผลเพราะว่าห้องที่เป็นรุ่นพี่มีเวลาที่จะอยู่ในโรงเรียนเหลือน้อยกว่ารุ่นน้อง ซึ่งจะได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาได้อีกหลายครั้ง
  • จากนั้นดูว่ารถแต่ละคันเหลือที่นั่งกี่ที่
   • แล้วจึงจัดที่นั่งให้ห้องที่ไม่ได้รถ เป็นลำดับต่อไป (ดูเงื่อนไขรอง 3)
  • จากนั้นตรวจสอบดูว่าจำนวนครูที่อยู่ประจำรถแต่ละคันมีจำนวนที่สมดุลกันหรือไม่ (อย่างน้อย 2 คน)
  • แล้วจึงสั่งพิมพ์
   • แบบที่ 1 กรองแบบทีละห้อง
   • แบบที่ 2 กรองแบบทีละคัน (ในแต่ละวัน)
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน