ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การจัดคนขึ้นรถไปทัศนศึกษา

ปัญหา
 • เมื่อมีการไปทัศนศึกษากันทั้งโรงเรียน
 • ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของงานนี้สุด ๆ คือ ผู้ที่มีหน้าที่จัดคนขึ้นรถในแต่ละคัน  แต่ละวัน
 • งานนี้ถือเป็นโจทย์ที่ยากอีกโจทย์หนึ่ง ที่ต้องใช้ตรรกะช่วยในการวิเคราะห์ โดยมี
  • เงื่อนไขหลัก 1 : รถ 1 คัน ต่อคนประมาณ 50 คน
  • เงื่อนไขหลัก 2 : แต่ละวัน มีแต่ละระดับที่เดินทาง ไม่เรียงตามลำดับชั้นปี จัดตามความเหมาะสมของจำนวนคน และจำนวนรถในแต่ละวัน
  • เงื่อนนไขรอง 1 : ครูที่อยู่ประจำรถต้องมีจำนวนที่สมดุลกันในแต่ละคัน คืออย่างน้อย 2 คน 
  • เงื่อนไขรอง 2 : ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นต้องขึ้นรถคันเดียวกับนักเรียน
  • เงื่อนไขรอง 3 :ให้มีความเหมาะสม ยุติธรรม และผิดใจคนขึ้นรถให้น้อยที่สุด (อันนี้ยากสุด)
แนวทางการแก้ปัญหา
 • สร้างไฟล์จาก Microsoft Office Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดคนขึ้นรถไปทัศนศึกษา  โดยมีขั้นตอนคือ
  • สร้างฐานข้อมูลรายชื่อครูและนักเรียนที่จะเดินทาง ตามลำดับของระดับชั้นปีและห้อง (ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นก็ใส่ห้องเดียวกับนักเรียน)
  • การกำหนดวันและห้องที่จะเดินทางว่าระดับชั้นปีหรือห้องใดจะเดินทางไปวันไหน
  • และวันนั้นใช้รถจำนวนกี่คัน ซึ่งวิเคราะห์จากจำนวนครูและนักเรียนที่จะเดินทาง หาร 50
  • จากนั้นคัดลอกรายชื่อครูและนักเรียนที่จะเดินทางไปในแต่ละวัน (1 sheet : 1 วัน) จาก "ฐานข้อมูลรายชื่อครูและนักเรียน"
  • ดู "ลำดับในการจัด" หลักการคือ
   • ห้องใดมีจำนวนคนมากกว่าจัดขึ้นรถก่อน (นักเรียนรวมครู)
   • มากที่สุดจัดเป็นรถคันที่ 1 รองลงมาเป็นรถคันที่ 2 ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคัน
   • กรณีที่บางห้องจำนวนคนเท่ากัน จัดให้ห้องที่เป็นรุ่นพี่ก่อน เหตุผลเพราะว่าห้องที่เป็นรุ่นพี่มีเวลาที่จะอยู่ในโรงเรียนเหลือน้อยกว่ารุ่นน้อง ซึ่งจะได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาได้อีกหลายครั้ง
  • จากนั้นดูว่ารถแต่ละคันเหลือที่นั่งกี่ที่
   • แล้วจึงจัดที่นั่งให้ห้องที่ไม่ได้รถ เป็นลำดับต่อไป (ดูเงื่อนไขรอง 3)
  • จากนั้นตรวจสอบดูว่าจำนวนครูที่อยู่ประจำรถแต่ละคันมีจำนวนที่สมดุลกันหรือไม่ (อย่างน้อย 2 คน)
  • แล้วจึงสั่งพิมพ์
   • แบบที่ 1 กรองแบบทีละห้อง
   • แบบที่ 2 กรองแบบทีละคัน (ในแต่ละวัน)
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน