ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประเด็นการสอบกลางภาค

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่


ปัญหา
 • ประเด็นการสอบกลางภาค
  • มุมมองในแง่หลักสูตรเก่า
   • กระตุ้นเด็กทั้งระบบ
   • กระตุ้นครูที่ไม่ชอบเก็บคะแนน
   • "อย่าง" เป็นทางการ
   • ยึดมั่นในประเพณี
   • เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างช้านาน
   • อย่าได้เปลี่ยนแปลง
  • มุมมองในแง่หลักสูตรใหม่
   • มุ่งเน้น
    • ระหว่างเรียน
     • เก็บคะแนนเป็นรายหน่วย (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
     • สอนจบหน่วยสอบ
    • ปลายภาค
     • ปลายภาคคือหน่วย "รวบยอด" (ภาระงาน/ชิ้นงาน และ สอบ)
   • เก็บแต่ละหน่วยไว้สอบกลางภาค
   • นานจนสัปดาห์ที่ 10
    • ซึ่งสอนจบไปแล้วอย่างน้อยประมาณ 2 หน่วยการเรียนรู้
    • เด็กที่มีเรียนอ่อนจำเนื้อหาไม่ได้แล้ว
   • มีส่วนทำให้
    • ผลสัมฤทธิ์ตกต่ำ
    • เปลื้องกระดาษ
     • เก็บคะแนนรายหน่วยทำไว้ประมาณ 50 ชุด  เพราะสอบทีละห้อง (อาจมีข้อสอบรั่ว)
     • สอบกลางภาคทำตามจำนวนห้อง (สอบพร้อมกันไม่ต้องกล้วข้อสอบรั่ว)
    • เสียเวลา
    • ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
 แนวทางการแก้ปัญหา
 • เวลาสอบกลางภาค ให้เอาเนื้อหา "ครึงแรก" ของการสอบปลายภาค มาสอบ เช่น
  • ปลายภาค มี 80 ข้อ มีเนื้อหาครึ่งแรก (40 ข้อ) และครึ่งหลัง (40 ข้อ)
  • ให้นำเนื้อหาครึ่งแรก (40 ข้อ) มาสอบกลางภาค
  • และนำเนื้อหาครึ่งหลัง (40 ข้อ) ไปสอบปลายภาค 
  • เพียงเท่านั้น  ก็สามารถบูรณาการ 2 มุมมอง เข้าด้วยกัน
  • (ไม่รู้จะใช้ได้ผล และได้ดีหรือเปล่า : เพราะเป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น)
ข้อควรคำนึง
 • จงอย่าได้คิดบังคับเด็กให้จำเนื้อหาที่สอนเพียงไม่กี่ชั่วโมง
 • แล้วให้จำไปจนตลอดชีวิต
 • โดยมิได้นำไปใช้ประโยชน์อันใด
 • โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนามธรรม
 • แต่จงคิดให้เด็ก "รู้จักคิด" สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • เกิดความคิดที่เป็นตรรกะ มีเหตุ มีผล
 • แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ไปจนตลอดชีวิต
 • อยู่ในสังคมและโลกอย่างมีความสุข
 • อย่างเต็มความสามารถและตามศักยภาพของตน

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน