ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประเด็นการสอบกลางภาค

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่


ปัญหา
 • ประเด็นการสอบกลางภาค
  • มุมมองในแง่หลักสูตรเก่า
   • กระตุ้นเด็กทั้งระบบ
   • กระตุ้นครูที่ไม่ชอบเก็บคะแนน
   • "อย่าง" เป็นทางการ
   • ยึดมั่นในประเพณี
   • เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างช้านาน
   • อย่าได้เปลี่ยนแปลง
  • มุมมองในแง่หลักสูตรใหม่
   • มุ่งเน้น
    • ระหว่างเรียน
     • เก็บคะแนนเป็นรายหน่วย (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
     • สอนจบหน่วยสอบ
    • ปลายภาค
     • ปลายภาคคือหน่วย "รวบยอด" (ภาระงาน/ชิ้นงาน และ สอบ)
   • เก็บแต่ละหน่วยไว้สอบกลางภาค
   • นานจนสัปดาห์ที่ 10
    • ซึ่งสอนจบไปแล้วอย่างน้อยประมาณ 2 หน่วยการเรียนรู้
    • เด็กที่มีเรียนอ่อนจำเนื้อหาไม่ได้แล้ว
   • มีส่วนทำให้
    • ผลสัมฤทธิ์ตกต่ำ
    • เปลื้องกระดาษ
     • เก็บคะแนนรายหน่วยทำไว้ประมาณ 50 ชุด  เพราะสอบทีละห้อง (อาจมีข้อสอบรั่ว)
     • สอบกลางภาคทำตามจำนวนห้อง (สอบพร้อมกันไม่ต้องกล้วข้อสอบรั่ว)
    • เสียเวลา
    • ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
 แนวทางการแก้ปัญหา
 • เวลาสอบกลางภาค ให้เอาเนื้อหา "ครึงแรก" ของการสอบปลายภาค มาสอบ เช่น
  • ปลายภาค มี 80 ข้อ มีเนื้อหาครึ่งแรก (40 ข้อ) และครึ่งหลัง (40 ข้อ)
  • ให้นำเนื้อหาครึ่งแรก (40 ข้อ) มาสอบกลางภาค
  • และนำเนื้อหาครึ่งหลัง (40 ข้อ) ไปสอบปลายภาค 
  • เพียงเท่านั้น  ก็สามารถบูรณาการ 2 มุมมอง เข้าด้วยกัน
  • (ไม่รู้จะใช้ได้ผล และได้ดีหรือเปล่า : เพราะเป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น)
ข้อควรคำนึง
 • จงอย่าได้คิดบังคับเด็กให้จำเนื้อหาที่สอนเพียงไม่กี่ชั่วโมง
 • แล้วให้จำไปจนตลอดชีวิต
 • โดยมิได้นำไปใช้ประโยชน์อันใด
 • โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนามธรรม
 • แต่จงคิดให้เด็ก "รู้จักคิด" สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • เกิดความคิดที่เป็นตรรกะ มีเหตุ มีผล
 • แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ไปจนตลอดชีวิต
 • อยู่ในสังคมและโลกอย่างมีความสุข
 • อย่างเต็มความสามารถและตามศักยภาพของตน
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
แปลภาษา (google translate)
Gmail
เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน