ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประเด็นการสอบกลางภาค

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่


ปัญหา
 • ประเด็นการสอบกลางภาค
  • มุมมองในแง่หลักสูตรเก่า
   • กระตุ้นเด็กทั้งระบบ
   • กระตุ้นครูที่ไม่ชอบเก็บคะแนน
   • "อย่าง" เป็นทางการ
   • ยึดมั่นในประเพณี
   • เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างช้านาน
   • อย่าได้เปลี่ยนแปลง
  • มุมมองในแง่หลักสูตรใหม่
   • มุ่งเน้น
    • ระหว่างเรียน
     • เก็บคะแนนเป็นรายหน่วย (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
     • สอนจบหน่วยสอบ
    • ปลายภาค
     • ปลายภาคคือหน่วย "รวบยอด" (ภาระงาน/ชิ้นงาน และ สอบ)
   • เก็บแต่ละหน่วยไว้สอบกลางภาค
   • นานจนสัปดาห์ที่ 10
    • ซึ่งสอนจบไปแล้วอย่างน้อยประมาณ 2 หน่วยการเรียนรู้
    • เด็กที่มีเรียนอ่อนจำเนื้อหาไม่ได้แล้ว
   • มีส่วนทำให้
    • ผลสัมฤทธิ์ตกต่ำ
    • เปลื้องกระดาษ
     • เก็บคะแนนรายหน่วยทำไว้ประมาณ 50 ชุด  เพราะสอบทีละห้อง (อาจมีข้อสอบรั่ว)
     • สอบกลางภาคทำตามจำนวนห้อง (สอบพร้อมกันไม่ต้องกล้วข้อสอบรั่ว)
    • เสียเวลา
    • ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
 แนวทางการแก้ปัญหา
 • เวลาสอบกลางภาค ให้เอาเนื้อหา "ครึงแรก" ของการสอบปลายภาค มาสอบ เช่น
  • ปลายภาค มี 80 ข้อ มีเนื้อหาครึ่งแรก (40 ข้อ) และครึ่งหลัง (40 ข้อ)
  • ให้นำเนื้อหาครึ่งแรก (40 ข้อ) มาสอบกลางภาค
  • และนำเนื้อหาครึ่งหลัง (40 ข้อ) ไปสอบปลายภาค 
  • เพียงเท่านั้น  ก็สามารถบูรณาการ 2 มุมมอง เข้าด้วยกัน
  • (ไม่รู้จะใช้ได้ผล และได้ดีหรือเปล่า : เพราะเป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น)
ข้อควรคำนึง
 • จงอย่าได้คิดบังคับเด็กให้จำเนื้อหาที่สอนเพียงไม่กี่ชั่วโมง
 • แล้วให้จำไปจนตลอดชีวิต
 • โดยมิได้นำไปใช้ประโยชน์อันใด
 • โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนามธรรม
 • แต่จงคิดให้เด็ก "รู้จักคิด" สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • เกิดความคิดที่เป็นตรรกะ มีเหตุ มีผล
 • แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ไปจนตลอดชีวิต
 • อยู่ในสังคมและโลกอย่างมีความสุข
 • อย่างเต็มความสามารถและตามศักยภาพของตน
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน