ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่/การจัดการข้อมูลประวัตินักเรียน

ปัญหา
 • ในแต่ละปีการศึกษา เวลามีการรับสมัครนักเรียนใหม่
 • ต้องร่วมกันกับทีมงานซึ่งมีกันอยู่ 2 คน ทำหน้าที่กรอกข้อมูลจิปาถะของนักเรียนใหม่
 • ถึงแม้จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการรวบรวมข้อมูล
 • แต่เวลาที่มีหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมาขอข้อมูล
 • ก็ต้องเสียเวลาในการดึงข้อมูลออกมาทีละฟิลล์จากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • เพราะเขาต้องการไฟล์ในรูป xls หรือ xlsx
 • บางหน่วยงานขอทั้งอายุที่มีหน่วยเป็นปี เดือน วัน ไม่รู้จะขอไปทำไม ละเอียดขนาดนั้น
แนวทางการแก้ปัญหา

 • สร้างไฟล์ "บันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่"
 • โดยใช้ระเบียนหรือเรคอร์ด (record) หลาย ๆ ฟิลด์
 • สำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้สำหรับคัดลอกหรือดึงข้อมูลที่ต้องการ
 • เพื่อให้ผู้ที่มีจิตสาธารณะช่วยกรอกข้อมูลอีกทางหนึ่ง
 • จากนั้นจึงทำการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นไฟล์เดียว

  จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

  ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

  เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

  ประชาสัมพันธ์

  เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง