ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่/การจัดการข้อมูลประวัตินักเรียน

ปัญหา
 • ในแต่ละปีการศึกษา เวลามีการรับสมัครนักเรียนใหม่
 • ต้องร่วมกันกับทีมงานซึ่งมีกันอยู่ 2 คน ทำหน้าที่กรอกข้อมูลจิปาถะของนักเรียนใหม่
 • ถึงแม้จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการรวบรวมข้อมูล
 • แต่เวลาที่มีหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมาขอข้อมูล
 • ก็ต้องเสียเวลาในการดึงข้อมูลออกมาทีละฟิลล์จากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • เพราะเขาต้องการไฟล์ในรูป xls หรือ xlsx
 • บางหน่วยงานขอทั้งอายุที่มีหน่วยเป็นปี เดือน วัน ไม่รู้จะขอไปทำไม ละเอียดขนาดนั้น
แนวทางการแก้ปัญหา

 • สร้างไฟล์ "บันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่" จาก Microsoft Office Excel
 • โดยใช้ระเบียนหรือเรคอร์ด (record) หลาย ๆ ฟิลด์
 • สำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้สำหรับคัดลอกหรือดึงข้อมูลที่ต้องการ
 • เพื่อให้ผู้ที่มีจิตสาธารณะช่วยกรอกข้อมูลอีกทางหนึ่ง
 • จากนั้นจึงทำการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นไฟล์เดียว
  เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

  ประชาสัมพันธ์

  เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

  จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

  หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

  เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

  ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

  streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
  ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
  แปลภาษา (google translate)
  Gmail
  เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
  ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

  ปฏิทินการปฏิบัติงาน