ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

วันเพ็ญ คงสุขดี

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • เรื่อง ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
  • ผู้วิจัย  นางวันเพ็ญ คงสุขดี  โรงเรียน บ้านหนองขอนแก่น ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา 2557
บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังทำกิจกรรมเล่นสร้างสรรค์และศิลปะสร้างสรรค์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการทำกิจกรรมเล่นสร้างสรรค์และศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ซึ่งอยู่ในกลุ่มคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 19 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive‎ Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์และศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 50 แผน 2) คู่มือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์และศิลปะสร้างสรรค์ จำนวน 50 ครั้ง 3) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพของเยลเลนและเออร์บัน (Jellen and Urban) และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จำนวน 7 ข้อ สำหรับการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)
                  ผลการวิจัยพบว่า 1. ก่อนการทดลองทำกิจกรรมเล่นสร้างสรรค์และศิลปะสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับต่ำ หลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง 2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์หลังการทำกิจกรรมสูงกว่าก่อนการทำกิจกรรมเล่นสร้างสรรค์และศิลปะสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเล่นสร้างสรรค์และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลงไทยบรรเลง โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยสรุป การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การเล่นสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยใช้นิทานกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เป็นสื่อช่วย ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาโดยมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน