ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา "ข้อขัดแย้งของชื่อ"

ปัญหา
  • เมื่อสำเนา  sheet  ใน  Book  เดียวกันใน  Microsoft Excel  กลับเจอคำถาม
    • สูตรหรือแผ่นงานที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอกมีชื่อ อยู่แล้วที่แผ่นงานปลายทาง คุณต้องการใช้ชื่อนี้หรือไม่ 
    • เล่นเอางงไปเหมือนกัน
    • และก็ยังไม่เข้าใจ ก็เลย เลือก "ใช่" ไว้ก่อน
คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่ 

ถ้าเลือก "ไม่ใช่" ผลจะเป็นเช่นนี้

และถ้า "ยกเลิก" หรือ พิมพ์ "ชื่อใหม่" ขัดแย้งอีก ผลจะเป็นเช่นนี้

แนวทางการแก้ปัญหา
  • คาดการณ์ว่าอาจเป็นเพราะการเชื่อมโยงของบางเซลล์ถูกลบทิ้งไป
  • กรณีทีมีการป้องกัน  Sheet  หรือ  Book  ให้ยกเลิกการป้องกันให้ตรวจสอบ  Formulas - Define names - Name Manager  (สูตร - ตัวจัดการชื่อ)  แล้วลบรายการที่มีัปัญหา  (#REF)  เกิี่ยวกับการเชื่อมโยง
  • (คิดว่าเป็นเช่นนั้นนะคะ  ถ้าผิดก็ทักท้วงได้)
จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน