ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

E1/E2 ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรม

 • ตัวจริงเสียงจริงของผู้คิดค้นการใช้ E1/E2 (เลขหัอย) สำหรับหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรม
 • ครูบ๋อมขอคาราวะด้วยความเคารพ  ท่านศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  ที่ท่านได้ให้ความรู้เรื่องนี้ไว้ใน YouTube ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป และจะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก  โดยเฉพาะการหา  E1
 • จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 
  • E1/E2 (1)  ที่ท่านอาจารย์ได้เผยแพร่ไว้
 • การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพของสื่อ
 • ในขั้นตอนที่กำหนดใน 3 ประเด็น คือ
  • 1. ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  • 2. ช่วยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนและทำแบบประเมินสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพ
  • 3. ผู้เรียนกับผู้สอนมีความพึงพอใจในการเรียนจากสื่อหรือชุดการสอนในระดับมาก
  • E1/E2 (2)  ที่ท่านอาจารย์ได้เผยแพร่ไว้
 • ค่าประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนหรือบทเรียนแต่ละครั้ง ห้ามนำค่า E1/E2 มารวมกัน แล้วรายงานเป็นค่า E1/E2 ของวิชาหรือกลุ่มสาระ
 • อีก  2  คลิปทบทวนอีกครั้ง
*********************************************
 • ขอขอบคุณบทความของ รศ. ดร. มนตรี แย้มกสิกร เรื่องเกณฑ์ประสิทธิภาพในงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน:ความแตกต่าง 90/90 Standard และ E1/E2 (How to use efficiency criterion in media research and development : The Difference between 90/90 Standard and E1/E2 )
  • การหาค่าประสิทธิภาพสื่อการสอนที่มีหลักการและแนวคิดสนับสนุน มี 2 วิธี คือ
   • (1) เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard) ตามแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กุมุท
   • (2) E1/E2 ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
  • ที่มา/ศึกษาเพิ่มเติม
 • Link และชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับศึกษาเพิ่มเติม)
  • วารสาร ศิลปากรศึกษาศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556) หน้า 7 - 19 
   • https://www.facebook.com/chaiyong.brahmawong.7/posts/10203387676665122
    • ข้อพึงระวัง
    • การทดสอบประสิทธิภาพ ต้องหาประสิทธิภาพเป็นรายสื่อ รายชุด หรือรายหน่วย ไม่ใช่นำไปรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย
    • การทดสอบประสิทธิภาพมุ่งทดสอบหาความก้าวหน้าในการเรียนเป็นรายครั้ง
    • จะต้องทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียนเป็นรายสื่อ รายชุดการสอน หรือรายบทเรียน
    • การทดสอบประสิทธิภาพไม่ใช่การทดสอบผลสัมฤทธิ์
  • ตัวอย่างบทคัดย่อที่เขียนตามแนวคิด
  • Thailis
  • วิจัยแบบ FullText ที่ทำตามแนวคิดของท่านศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
   • http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php  หรือ  http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=14  เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  (ผู้วิจัย  : รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ และรองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์)
   • http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=79 การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา (ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล) มีการนำเสนอ Tryout + Trial Runs ด้วย (น่าสนใจศึกษา)
   • ชุดการสอนซ่อมเสริมรายบุคคลเรื่อง เศษส่วน ในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผู้วิจัย : นายสัญชัย รอบรู้)  จาก  thailis  (มีท่านศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เป็นอาจาย์ที่ปรึกษา)
  • คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.educ.su.ac.th
   • ดูที่หัวข้อ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย / อบรม
    • บทความวิจัยพิเศษของ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
    • เอกสารประกอบการบรรยาย (การวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา)  (เคยมี แต่ตอนนี้ไม่มี Link แล้ว เสียดายจัง)
  • และแถมท้ายด้วย
  • http://ird.stou.ac.th/rddt/index.php
   • การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ
   • ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสาหรับครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
   • ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการวิจัยเชิงประเมิน
  • งานวิจัยเกี่ยวกับ ระบบ + นวัตกรรม ของ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
   • การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล เรื่อง พหุวัฒนธรรมสาหรับครูสังคมศึกษา (http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=75)
   • การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา (http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=79)
  • และหนังสือแนะนำที่มีท่านอาจารย์เป็นผู้แต่งร่วม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน