ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

E1/E2 ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรม

 • ตัวจริงเสียงจริงของผู้คิดค้นการใช้ E1/E2 (เลขหัอย) สำหรับหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรม
 • ครูบ๋อมขอคาราวะด้วยความเคารพ  ท่านศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  ที่ท่านได้ให้ความรู้เรื่องนี้ไว้ใน YouTube ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป และจะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก  โดยเฉพาะการหา  E1
 • จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 
 • การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพของสื่อ
 • ในขั้นตอนที่กำหนดใน 3 ประเด็น คือ
  • 1. ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  • 2. ช่วยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนและทำแบบประเมินสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพ
  • 3. ผู้เรียนกับผู้สอนมีความพึงพอใจในการเรียนจากสื่อหรือชุดการสอนในระดับมาก
 • ค่าประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนหรือบทเรียนแต่ละครั้ง ห้ามนำค่า E1/E2 มารวมกัน แล้วรายงานเป็นค่า E1/E2 ของวิชาหรือกลุ่มสาระ
 • อีก  2  คลิปทบทวนอีกครั้ง


*********************************************
 • ขอขอบคุณบทความของ รศ. ดร. มนตรี แย้มกสิกร เรื่องเกณฑ์ประสิทธิภาพในงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน:ความแตกต่าง 90/90 Standard และ E1/E2 (How to use efficiency criterion in media research and development : The Difference between 90/90 Standard and E1/E2 )
  • การหาค่าประสิทธิภาพสื่อการสอนที่มีหลักการและแนวคิดสนับสนุน มี 2 วิธี คือ
   • (1) เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard) ตามแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กุมุท
   • (2) E1/E2 ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
  • ที่มา/ศึกษาเพิ่มเติม
 • Link และชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับศึกษาเพิ่มเติม)
  • วารสาร ศิลปากรศึกษาศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556) หน้า 7 - 19 
   • https://www.facebook.com/chaiyong.brahmawong.7/posts/10203387676665122
    • ข้อพึงระวัง
    • การทดสอบประสิทธิภาพ ต้องหาประสิทธิภาพเป็นรายสื่อ รายชุด หรือรายหน่วย ไม่ใช่นำไปรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย
    • การทดสอบประสิทธิภาพมุ่งทดสอบหาความก้าวหน้าในการเรียนเป็นรายครั้ง
    • จะต้องทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียนเป็นรายสื่อ รายชุดการสอน หรือรายบทเรียน
    • การทดสอบประสิทธิภาพไม่ใช่การทดสอบผลสัมฤทธิ์
  • ตัวอย่างบทคัดย่อที่เขียนตามแนวคิด
  • Thailis
  • วิจัยแบบ FullText ที่ทำตามแนวคิดของท่านศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
   • http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php  หรือ  http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=14  เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  (ผู้วิจัย  : รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ และรองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์)
   • http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=79 การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา (ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล) มีการนำเสนอ Tryout + Trial Runs ด้วย (น่าสนใจศึกษา)
   • ชุดการสอนซ่อมเสริมรายบุคคลเรื่อง เศษส่วน ในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผู้วิจัย : นายสัญชัย รอบรู้)  จาก  thailis  (มีท่านศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เป็นอาจาย์ที่ปรึกษา)
  • คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.educ.su.ac.th
   • ดูที่หัวข้อ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย / อบรม
    • บทความวิจัยพิเศษของ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
    • เอกสารประกอบการบรรยาย (การวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา)  (เคยมี แต่ตอนนี้ไม่มี Link แล้ว เสียดายจัง)
  • และแถมท้ายด้วย
  • http://ird.stou.ac.th/rddt/index.php
   • การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ
   • ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสาหรับครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
   • ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการวิจัยเชิงประเมิน
  • งานวิจัยเกี่ยวกับ ระบบ + นวัตกรรม ของ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
   • การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล เรื่อง พหุวัฒนธรรมสาหรับครูสังคมศึกษา (http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=75)
   • การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา (http://ird.stou.ac.th/dbresearch/fDetail.php?fID=79)
  • และหนังสือแนะนำที่มีท่านอาจารย์เป็นผู้แต่งร่วม
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน