ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิ่งกาญจน์ ปัจจุทรา

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย

กิ่งกาญจน์    ปัจจุทรา .      2557.    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องการคูณ    ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)   เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องการคูณ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    2)    เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  70    และนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  70  ขึ้นไป  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  3    ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2556  จำนวน 13 คน  รูปแบบการวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีวงจรการปฏิบัติการ  3  วงจร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  3  ประเภท  ได้แก่   1)   เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัยคือ     แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  การคูณ  จำนวน  16  แผน  แต่ละแผนใช้เวลา  1  ชั่วโมง    2)   เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการ  ได้แก่  แบบบันทึกการสะท้อนผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้   แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   แบบฝึกทักษะ   แบบทดสอบท้ายวงจร    3)   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  คือ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียน  เรื่อง   การคูณ   เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการเมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายวงจร  และทำการสะท้อนผลการปฏิบัติการแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์   อภิปรายเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวงจรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปรับปรุงใช้ในวงจรต่อไป  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ   และสรุปเป็นความเรียง
              ผลการวิจัยพบว่า
              1.   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   มีเป้าหมายเพื่อ   ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา   ทักษะการให้เหตุผล   ทักษะการสื่อสาร    และการนำเสนอ ทักษะการเชื่อมโยงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่หลากหลายจากสื่อรูปธรรม  กึ่งรูปธรรมและสัญลักษณ์  นักเรียนได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน  ได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน  รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน   คือ  1)  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้     ให้นักเรียนทราบและทบทวนความรู้เดิมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระลึกถึงประสบการณ์เดิมเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่  2)  ขั้นสอน  ประกอบด้วย  (1)  ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา    และแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล     (2)  ขั้นไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย  (3)  ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาทั้งชั้น  3)  ขั้นสรุป  นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการและกระบวนการแก้ปัญหาในเรื่องที่เรียน      และผู้วิจัยช่วยเสริมแนวคิด  หลักการ  ความคิดรวบยอดและกระบวนการแก้ปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ  4)  ขั้นฝึกทักษะ  เป็นการตรวจสอบระดับความรู้ของนักเรียนจากการทำแบบฝึกทักษะ ในบทเรียนว่ามีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่
               2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  72.5  และมีนักเรียนจำนวนร้อยละ  82.14  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  70  ขึ้นไป
              ผลที่ได้จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การสัมภาษณ์นักเรียนและการตรวจผลงานพบว่า  นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย  ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  มีความรับผิดชอบ  มีเหตุผล  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เกี่ยวกับครูบ๋อม (61) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (15) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) เวกเตอร์ (3) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน