ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิ่งกาญจน์ ปัจจุทรา

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย

กิ่งกาญจน์    ปัจจุทรา .      2557.    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องการคูณ    ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)   เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องการคูณ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    2)    เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  70    และนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  70  ขึ้นไป  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  3    ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2556  จำนวน 13 คน  รูปแบบการวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีวงจรการปฏิบัติการ  3  วงจร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  3  ประเภท  ได้แก่   1)   เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัยคือ     แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  การคูณ  จำนวน  16  แผน  แต่ละแผนใช้เวลา  1  ชั่วโมง    2)   เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการ  ได้แก่  แบบบันทึกการสะท้อนผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้   แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   แบบฝึกทักษะ   แบบทดสอบท้ายวงจร    3)   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  คือ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียน  เรื่อง   การคูณ   เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการเมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายวงจร  และทำการสะท้อนผลการปฏิบัติการแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์   อภิปรายเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวงจรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปรับปรุงใช้ในวงจรต่อไป  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ   และสรุปเป็นความเรียง
              ผลการวิจัยพบว่า
              1.   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   มีเป้าหมายเพื่อ   ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา   ทักษะการให้เหตุผล   ทักษะการสื่อสาร    และการนำเสนอ ทักษะการเชื่อมโยงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่หลากหลายจากสื่อรูปธรรม  กึ่งรูปธรรมและสัญลักษณ์  นักเรียนได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน  ได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน  รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน   คือ  1)  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้     ให้นักเรียนทราบและทบทวนความรู้เดิมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระลึกถึงประสบการณ์เดิมเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่  2)  ขั้นสอน  ประกอบด้วย  (1)  ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา    และแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล     (2)  ขั้นไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย  (3)  ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาทั้งชั้น  3)  ขั้นสรุป  นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการและกระบวนการแก้ปัญหาในเรื่องที่เรียน      และผู้วิจัยช่วยเสริมแนวคิด  หลักการ  ความคิดรวบยอดและกระบวนการแก้ปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ  4)  ขั้นฝึกทักษะ  เป็นการตรวจสอบระดับความรู้ของนักเรียนจากการทำแบบฝึกทักษะ ในบทเรียนว่ามีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่
               2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  72.5  และมีนักเรียนจำนวนร้อยละ  82.14  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  70  ขึ้นไป
              ผลที่ได้จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การสัมภาษณ์นักเรียนและการตรวจผลงานพบว่า  นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย  ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  มีความรับผิดชอบ  มีเหตุผล  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน