ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย

 • บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว
 • และสำหรับเพื่อนครูที่ต้องการฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยในห้องเรียนครูบ๋อม
 • สามารถส่งข้อมูลมายัง
 • E- mail :  ggpankp@gmail.com
 • (เช็ค E - mail  ประมาณ  2  ทุ่ม)
 • ขอเป็นข้อความ (เขียนใน E - mail  เลยนะคะ)
 • อย่าไฟล์แนบโดยเด็ดขาด
  • เหตุผล :
   • ถ้าข้อมูลสามารถเขียนใน E - mail ได้ ก็จะสามารถนำมาวางใน  Blog  ได้เช่นกัน
   • ถ้าส่งผ่าน E - mail  นี้  ระบบของ google  ก็จะแจ้งเตือนโดยตรงผ่านมือถือของครูบ๋อม เมื่อครูบ๋อม online
   • และเมื่อครูบ๋อม Post เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยให้แล้ว ก็จะสามารถแจ้ง  Link  กลับไปยังเจ้าของผลงานได้อีกด้วย
แนะนำการสั่งพิมพ์/จัดเก็บผลการเผยแพร่
 • Ctrl+P
 • เลือก  "เปลีี่ยน"
  • บันทึกเป็น PDF
 • เลือก/ไม่เลือก  "กราฟิกพื้นหลัง"
 • ส่วน  "ส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ"  แนะนำให้เลือก
  • เหตุผล  ต้องมีรายการต่อไปนี้กำกับไว้
   • วัน เดือน ปี  ที่เผยแพร่
   • ชื่อเว็บไซต์/ชื่อบล็อก  และ  ชื่อ - สกุล เจ้าของผลงาน
   • URL  ที่เผยแพร่
 • เนื้อหามีอยู่  3  หน้า  ใช้เพียงหน้า 1 - 2 ก็เพียงพอแล้ว  เพราะบรรทัดสุดท้ายส่วนใหญ่ของบทคัดย่อจะจบที่หน้า 1 หรือ 2 เท่านั้น
แบบที่  1 (ไม่เลือกกราฟิกพื้นหลัง)
ผลที่ได้


 แบบที่  2 (เลือกกราฟิกพื้นหลัง)
ผลที่ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน