ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย

 • บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว
 • และสำหรับเพื่อนครูที่ต้องการฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยในห้องเรียนครูบ๋อม
 • สามารถส่งข้อมูลมายัง
 • E- mail :  ggpankp@gmail.com
 • (เช็ค E - mail  ประมาณ  2  ทุ่ม)
 • ขอเป็นข้อความ (เขียนใน E - mail  เลยนะคะ)
 • อย่าไฟล์แนบโดยเด็ดขาด
  • เหตุผล :
   • ถ้าข้อมูลสามารถเขียนใน E - mail ได้ ก็จะสามารถนำมาวางใน  Blog  ได้เช่นกัน
   • ถ้าส่งผ่าน E - mail  นี้  ระบบของ google  ก็จะแจ้งเตือนโดยตรงผ่านมือถือของครูบ๋อม เมื่อครูบ๋อม online
   • และเมื่อครูบ๋อม Post เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยให้แล้ว ก็จะสามารถแจ้ง  Link  กลับไปยังเจ้าของผลงานได้อีกด้วย
แนะนำการสั่งพิมพ์/จัดเก็บผลการเผยแพร่
 • Ctrl+P
 • เลือก  "เปลีี่ยน"
  • บันทึกเป็น PDF
 • เลือก/ไม่เลือก  "กราฟิกพื้นหลัง"
 • ส่วน  "ส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ"  แนะนำให้เลือก
  • เหตุผล  ต้องมีรายการต่อไปนี้กำกับไว้
   • วัน เดือน ปี  ที่เผยแพร่
   • ชื่อเว็บไซต์/ชื่อบล็อก  และ  ชื่อ - สกุล เจ้าของผลงาน
   • URL  ที่เผยแพร่
 • เนื้อหามีอยู่  3  หน้า  ใช้เพียงหน้า 1 - 2 ก็เพียงพอแล้ว  เพราะบรรทัดสุดท้ายส่วนใหญ่ของบทคัดย่อจะจบที่หน้า 1 หรือ 2 เท่านั้น
แบบที่  1 (ไม่เลือกกราฟิกพื้นหลัง)
ผลที่ได้


 แบบที่  2 (เลือกกราฟิกพื้นหลัง)
ผลที่ได้


ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน