ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กรวิกา หน่อแก้ว

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1
  • ผู้ศึกษา  นางกรวิกา  หน่อแก้ว
  • หน่วยงาน  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร  อำเภอเวียงสา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  1
  • ปีที่พิมพ์ 2556
บทคัดย่อ

              การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์  เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบพร้อม  ที่จะเรียนในระดับประถมศึกษาครูผู้สอนควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยเกิดประสบการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร  อำเภอเวียงสา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  10  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรมสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  จำนวน  8  ชุด  แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  จำนวน  40  แผน จัดประสบการณ์แผนละ 60 นาที  รวมเวลาจัดประสบการณ์  40  ครั้ง  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน จำนวน  40  ชุด  แบบทดสอบความพร้อม กิจกรรมสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  เป็นข้อสอบที่มีตัวเลือกเป็นรูปภาพ  แบบ 3  ตัวเลือก จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง  0.21  ถึง  0.47 มีค่าความเชื่อมั่น  ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87  สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t-test  (Dependent  Samples)
              ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้
              1.  ผลการจัดประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  ชั้นอนุบาลปีที่  1  พบว่า  การลากเส้นต่อเติมภาพ การปะติดภาพ  ได้คะแนนเฉลี่ย  2.54  จากคะแนนเต็ม  3  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  81.63  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี  การแสดงออกด้วยความชื่นชมและมีความสุขปฏิบัติตามข้อตกลง  ได้คะแนนเฉลี่ย  2.50  จากคะแนนเต็ม  3  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  83.33  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี  การรู้จักการรอคอย  ได้คะแนนเฉลี่ย  2.57  จากคะแนนเต็ม  3  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  81.36  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากและการสร้างผลงานตามความคิดของตนเองได้  คะแนนเฉลี่ย  2.64  จากคะแนนเต็ม  3  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  82.13  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมีประสิทธิภาพ  82.86/87.50  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
              2.  ผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  นักเรียนมีความพร้อมหลังการจัดประสบการณ์  เพิ่มขึ้นกว่าก่อนจัดประสบการณ์  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
              การจัดประสบการณ์สำหรับชั้นอนุบาลปีที่  1  กิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาความพร้อมของนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์  จิตใจ สังคม  และด้านสติปัญญา  เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการที่จะเรียนในระดับประถมศึกษา        เป็นสื่อ  การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมที่จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์  ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน