ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กรวิกา หน่อแก้ว

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1
  • ผู้ศึกษา  นางกรวิกา  หน่อแก้ว
  • หน่วยงาน  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร  อำเภอเวียงสา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  1
  • ปีที่พิมพ์ 2556
บทคัดย่อ

              การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์  เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบพร้อม  ที่จะเรียนในระดับประถมศึกษาครูผู้สอนควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยเกิดประสบการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร  อำเภอเวียงสา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  10  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรมสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  จำนวน  8  ชุด  แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  จำนวน  40  แผน จัดประสบการณ์แผนละ 60 นาที  รวมเวลาจัดประสบการณ์  40  ครั้ง  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน จำนวน  40  ชุด  แบบทดสอบความพร้อม กิจกรรมสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  เป็นข้อสอบที่มีตัวเลือกเป็นรูปภาพ  แบบ 3  ตัวเลือก จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง  0.21  ถึง  0.47 มีค่าความเชื่อมั่น  ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87  สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t-test  (Dependent  Samples)
              ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้
              1.  ผลการจัดประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  ชั้นอนุบาลปีที่  1  พบว่า  การลากเส้นต่อเติมภาพ การปะติดภาพ  ได้คะแนนเฉลี่ย  2.54  จากคะแนนเต็ม  3  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  81.63  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี  การแสดงออกด้วยความชื่นชมและมีความสุขปฏิบัติตามข้อตกลง  ได้คะแนนเฉลี่ย  2.50  จากคะแนนเต็ม  3  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  83.33  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี  การรู้จักการรอคอย  ได้คะแนนเฉลี่ย  2.57  จากคะแนนเต็ม  3  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  81.36  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากและการสร้างผลงานตามความคิดของตนเองได้  คะแนนเฉลี่ย  2.64  จากคะแนนเต็ม  3  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  82.13  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมีประสิทธิภาพ  82.86/87.50  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
              2.  ผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  นักเรียนมีความพร้อมหลังการจัดประสบการณ์  เพิ่มขึ้นกว่าก่อนจัดประสบการณ์  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
              การจัดประสบการณ์สำหรับชั้นอนุบาลปีที่  1  กิจกรรมสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาความพร้อมของนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์  จิตใจ สังคม  และด้านสติปัญญา  เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการที่จะเรียนในระดับประถมศึกษา        เป็นสื่อ  การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมที่จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์  ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ต่อไป

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง