ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ครอบครัวสุขสันต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านต้นปรง จังหวัดตรัง
  • ผู้วิจัย นายสุธารักษ์  พันธ์วงศ์รัตน์
  • ปีที่วิจัย 2556
บทคัดย่อ

             การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านต้นปรง  จังหวัดตรัง  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านต้นปรง จังหวัดตรัง  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านต้นปรง  จังหวัดตรัง  ที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่  6 โรงเรียน  บ้านต้นปรง  จังหวัดตรัง  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556  จำนวน 38  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  18  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ มีความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ 0.87 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  การวิเคราะห์ข้อมูลหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร คูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
             ผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ตามเกณฑ์ 80/80 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.10/89.39 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1   2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ สำหรับนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมิฐานข้อ 2  3)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์  ในระดับมากที่สุด คือ 4.63      เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกข้อ ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือรูปเล่มประณีตสวยงาม คือ 4.87 และที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือภาพช่วยขยายเนื้อหาให้เข้าใจง่ายแต่ก็อยู่ความพึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน คือ 4.52 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน