ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ครอบครัวสุขสันต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านต้นปรง จังหวัดตรัง
  • ผู้วิจัย นายสุธารักษ์  พันธ์วงศ์รัตน์
  • ปีที่วิจัย 2556
บทคัดย่อ

             การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านต้นปรง  จังหวัดตรัง  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านต้นปรง จังหวัดตรัง  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านต้นปรง  จังหวัดตรัง  ที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่  6 โรงเรียน  บ้านต้นปรง  จังหวัดตรัง  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556  จำนวน 38  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  18  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ มีความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ 0.87 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  การวิเคราะห์ข้อมูลหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร คูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
             ผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ตามเกณฑ์ 80/80 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.10/89.39 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1   2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ สำหรับนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมิฐานข้อ 2  3)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์  ในระดับมากที่สุด คือ 4.63      เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกข้อ ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือรูปเล่มประณีตสวยงาม คือ 4.87 และที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือภาพช่วยขยายเนื้อหาให้เข้าใจง่ายแต่ก็อยู่ความพึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน คือ 4.52 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน