ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • วิจัยเรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)พัฒนาการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • ผู้ศึกษาวิจัย นางวิมลรัตน์ ศรีสุนันท์  โรงเรียนบ้านโนนแก ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
บทคัดย่อ

             การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ        ๑)เพื่อพัฒนาชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ๘๐/๘๐       ๒)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ ๘๐       ๓)เพื่อศึกษาความคงทนของความรู้ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      ๔)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อการใช้ชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านโนนแก ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๑ คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยเลือก  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย คือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗-วันที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ จำนวน ๒๐ แผน  ๒) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการเขียนสะกดคำ จำนวน ๔ ชุด    ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการเขียนสะกดคำ  ๔) แบบสัมภาษณ์นักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ(%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และการวิเคราะห์เนื้อหา(Conten Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๙.๖๖ / ๙๔.๐๙ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีความคงทนทางการเรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็นทางเชิงบวกเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน