ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • วิจัยเรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)พัฒนาการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • ผู้ศึกษาวิจัย นางวิมลรัตน์ ศรีสุนันท์  โรงเรียนบ้านโนนแก ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
บทคัดย่อ

             การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ        ๑)เพื่อพัฒนาชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ๘๐/๘๐       ๒)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ ๘๐       ๓)เพื่อศึกษาความคงทนของความรู้ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      ๔)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อการใช้ชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านโนนแก ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๑ คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยเลือก  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย คือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗-วันที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ จำนวน ๒๐ แผน  ๒) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการเขียนสะกดคำ จำนวน ๔ ชุด    ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการเขียนสะกดคำ  ๔) แบบสัมภาษณ์นักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ(%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และการวิเคราะห์เนื้อหา(Conten Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๙.๖๖ / ๙๔.๐๙ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีความคงทนทางการเรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็นทางเชิงบวกเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน