ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กฤษณา ไซร้สุวรรณ

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม  Microsoft Office  PowerPoint 2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเลียบ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
  • ผู้วิจัย  นางกฤษณา  ไซร้สุวรรณ
  • ปีที่วิจัย  2556
บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเลียบ ประชากรที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดเลียบ  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  จำนวน 11 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint 2010 จำนวน 18 แผน   แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office  PowerPoint 2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .74  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย
                   ผลการวิจัยพบว่า  แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.03/87.73  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน