ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กฤษณา ไซร้สุวรรณ

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม  Microsoft Office  PowerPoint 2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเลียบ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
  • ผู้วิจัย  นางกฤษณา  ไซร้สุวรรณ
  • ปีที่วิจัย  2556
บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเลียบ ประชากรที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดเลียบ  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  จำนวน 11 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint 2010 จำนวน 18 แผน   แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office  PowerPoint 2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .74  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย
                   ผลการวิจัยพบว่า  แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.03/87.73  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน