ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปัทมาวดี คณาดี

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Tense วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
  • ผู้ศึกษา นางปัทมาวดี   คณาดี
  • โรงเรียน สนามบิน
  • ปีที่ศึกษา 2556
บทคัดย่อ

                     การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  Tense  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Tense  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  Tense  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Tense   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Tense   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1   โรงเรียนสนามบิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556    จำนวน  35  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  20  แผน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  9  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากระหว่าง  0.30 – 0.65   มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ระหว่าง  0.35 – 0.80  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.81   แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง  0.64 – 0.87  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.83   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบค่าที ( t-test   แบบ  Dependent  Samples)

                     ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้
                     1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  Tense  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.19 / 81.14  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้
                     2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  Tense  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ  0.7084  หมายความว่า  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Tense   ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.7084  หรือคิดเป็นร้อยละ 70.84
                     3.  นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Tense   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                     4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Tense  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด
                     โดยสรุป  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Tense   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง  Tense  ได้เป็นอย่างดี

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน