ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่........ เรื่อง......................................
วิชา......................... ชั้น....................................... ภาคเรียนที่..........
แผนการจัดการเรียนรู้ที่........... เรื่อง........................................................................
เวลา............ชั่วโมง คะแนนเต็ม...........คะแนน
1. ผลการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………
2. สาระสำคัญ
…………………………………………………………………………………………
3. สาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ของแผน
      ความรู้
…………………………………………………………………………………………
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
…………………………………………………………………………………………
      ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
…………………………………………………………………………………………
      การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
…………………………………………………………………………………………
      สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
…………………………………………………………………………………………
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์
…………………………………………………………………………………………
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน
…………………………………………………………………………………………
6. กิจกรรมการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………
8. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
ความรู้
....................................
....................................
....................................
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
....................................
....................................
....................................
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
....................................
....................................
....................................
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
....................................
....................................
....................................
สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน
....................................
....................................
....................................
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
....................................
....................................
....................................
         เกณฑ์การประเมิน
                1. การประเมินความรู้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน (ระดับคุณภาพ)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุง)
..............................
.........................
.........................
.........................
.........................
                2. การประเมินการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
…………………………………………………………………………………………
                3. การประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน (ระดับคุณภาพ)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุง)
..............................
.........................
.........................
.........................
.........................
                4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน (ระดับคุณภาพ)
3 (ดีเยี่ยม)
2 (ดี)
2 (พอใช้)
0 (ไม่ผ่าน)
..............................
.........................
.........................
.........................
.........................
                  5. การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน (ระดับคุณภาพ)
3 (ดีเยี่ยม)
2 (ดี)
2 (พอใช้)
0 (ไม่ผ่าน)
..............................
.........................
.........................
.........................
.........................
                 6. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน (ระดับคุณภาพ)
3 (ดีเยี่ยม)
2 (ดี)
2 (พอใช้)
0 (ไม่ผ่าน)
..............................
.........................
.........................
.........................
.........................
 9. กิจกรรมเสนอแนะ/เพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
             1. ผลการจัดการเรียนรู้
                   ความรู้                            …………………………………………………………………………………………
                   การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม                            …………………………………………………………………………………………
                   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                            …………………………………………………………………………………………
                   การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน                            …………………………………………………………………………………………
                   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                            …………………………………………………………………………………………
                   คุณลักษณะอันพึงประสงค์                            …………………………………………………………………………………………
             2. ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู้และแนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………
             3. แนวทางในการพัฒนาต่อไป
…………………………………………………………………………………………
ภาคผนวกแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกคะแนนจากการประเมินการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่.....เรื่อง.......................
                การประเมินความรู้
…………………………………………………………………………………………
                การประเมินการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
…………………………………………………………………………………………
                การประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
…………………………………………………………………………………………
                การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
…………………………………………………………………………………………
                การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
…………………………………………………………………………………………
                การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
…………………………………………………………………………………………
                สรุปผล คะแนนและระดับคะแนน การประเมินของนักเรียนเป็นรายบุคคล
…………………………………………………………………………………………
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
แปลภาษา (google translate)
Gmail
เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน