ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่........ เรื่อง......................................
วิชา......................... ชั้น....................................... ภาคเรียนที่..........
แผนการจัดการเรียนรู้ที่........... เรื่อง........................................................................
เวลา............ชั่วโมง คะแนนเต็ม...........คะแนน
1. ผลการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………
2. สาระสำคัญ
…………………………………………………………………………………………
3. สาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ของแผน
      ความรู้
…………………………………………………………………………………………
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
…………………………………………………………………………………………
      ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
…………………………………………………………………………………………
      การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
…………………………………………………………………………………………
      สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
…………………………………………………………………………………………
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์
…………………………………………………………………………………………
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน
…………………………………………………………………………………………
6. กิจกรรมการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………
8. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
ความรู้
....................................
....................................
....................................
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
....................................
....................................
....................................
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
....................................
....................................
....................................
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
....................................
....................................
....................................
สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน
....................................
....................................
....................................
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
....................................
....................................
....................................
         เกณฑ์การประเมิน
                1. การประเมินความรู้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน (ระดับคุณภาพ)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุง)
..............................
.........................
.........................
.........................
.........................
                2. การประเมินการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
…………………………………………………………………………………………
                3. การประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน (ระดับคุณภาพ)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุง)
..............................
.........................
.........................
.........................
.........................
                4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน (ระดับคุณภาพ)
3 (ดีเยี่ยม)
2 (ดี)
2 (พอใช้)
0 (ไม่ผ่าน)
..............................
.........................
.........................
.........................
.........................
                  5. การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน (ระดับคุณภาพ)
3 (ดีเยี่ยม)
2 (ดี)
2 (พอใช้)
0 (ไม่ผ่าน)
..............................
.........................
.........................
.........................
.........................
                 6. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน (ระดับคุณภาพ)
3 (ดีเยี่ยม)
2 (ดี)
2 (พอใช้)
0 (ไม่ผ่าน)
..............................
.........................
.........................
.........................
.........................
 9. กิจกรรมเสนอแนะ/เพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
             1. ผลการจัดการเรียนรู้
                   ความรู้                            …………………………………………………………………………………………
                   การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม                            …………………………………………………………………………………………
                   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                            …………………………………………………………………………………………
                   การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน                            …………………………………………………………………………………………
                   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                            …………………………………………………………………………………………
                   คุณลักษณะอันพึงประสงค์                            …………………………………………………………………………………………
             2. ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู้และแนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………
             3. แนวทางในการพัฒนาต่อไป
…………………………………………………………………………………………
ภาคผนวกแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกคะแนนจากการประเมินการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่.....เรื่อง.......................
                การประเมินความรู้
…………………………………………………………………………………………
                การประเมินการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
…………………………………………………………………………………………
                การประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
…………………………………………………………………………………………
                การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
…………………………………………………………………………………………
                การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
…………………………………………………………………………………………
                การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
…………………………………………………………………………………………
                สรุปผล คะแนนและระดับคะแนน การประเมินของนักเรียนเป็นรายบุคคล
…………………………………………………………………………………………

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน