ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดี

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อผลงาน  : ชุดกิจกรรมเรื่องการวัด  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • ชื่อผู้ศึกษา : นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
  บทคัดย่อ

                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องการวัด  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้    ในการทดลอง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา  จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  1 ห้องเรียน  จำนวน  15  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการวัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 26  แผน  2)  ชุดกิจกรรมเรื่องการวัด  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แบ่งออกเป็น  3 หน่วยการเรียน  ได้แก่  หน่วยที่ 1  เรื่องการวัดความยาว  ความสูงหรือระยะทาง  หน่วยที่ 2  เรื่องการวัดน้ำหนักหรือการชั่งน้ำหนัก  และหน่วยที่ 3  เรื่องการวัดปริมาตรหรือการตวง   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  0.20-0.60  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.80 พร้อมทั้งแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมแต่ละหน่วย  และ 4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ   มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.91  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่องการวัด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สูตร  E1 / E2     การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้สถิติ  Wilcoxon  Signed – Ranks Test  และหาค่า    ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมโดยใช้สูตร E.I.
                    ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้
                    1.  ชุดกิจกรรมเรื่องการวัด  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 82.95/ 80.89  แสดงว่าชุดกิจกรรม เรื่องการวัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
                    2.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเรื่องการวัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                    3.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรื่องการวัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ  0.5657 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.5  ขึ้นไป
                    4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเรื่องการวัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.37  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
                    โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องการวัด  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเหมาะสม  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และเป็นสื่อในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้
  ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
  เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

  ประชาสัมพันธ์

  เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

  จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

  หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

  เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

  เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

  11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

  กำหนดเวลาทำงาน