ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดี

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อผลงาน  : ชุดกิจกรรมเรื่องการวัด  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • ชื่อผู้ศึกษา : นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
  บทคัดย่อ

                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องการวัด  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้    ในการทดลอง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา  จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  1 ห้องเรียน  จำนวน  15  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการวัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 26  แผน  2)  ชุดกิจกรรมเรื่องการวัด  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แบ่งออกเป็น  3 หน่วยการเรียน  ได้แก่  หน่วยที่ 1  เรื่องการวัดความยาว  ความสูงหรือระยะทาง  หน่วยที่ 2  เรื่องการวัดน้ำหนักหรือการชั่งน้ำหนัก  และหน่วยที่ 3  เรื่องการวัดปริมาตรหรือการตวง   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  0.20-0.60  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.80 พร้อมทั้งแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมแต่ละหน่วย  และ 4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ   มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.91  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่องการวัด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สูตร  E1 / E2     การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้สถิติ  Wilcoxon  Signed – Ranks Test  และหาค่า    ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมโดยใช้สูตร E.I.
                    ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้
                    1.  ชุดกิจกรรมเรื่องการวัด  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 82.95/ 80.89  แสดงว่าชุดกิจกรรม เรื่องการวัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
                    2.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเรื่องการวัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                    3.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรื่องการวัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ  0.5657 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.5  ขึ้นไป
                    4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเรื่องการวัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.37  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
                    โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องการวัด  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเหมาะสม  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และเป็นสื่อในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้

  จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

  ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

  โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

  เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

  ปฏิทินการปฏิบัติงาน