ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

PSPP โปรแกรมคำนวณสถิติ (open source)

 • เป็นโปรแกรม open source
 • ความสามารถเทียมเท่าโปรแกรม SPSS
 • สามารถ ศึกษาเพิ่มเติมและ Download ได้ที่
  • http://www.gnu.org/software/pspp/pspp.html
  • http://www.gnu.org/software/pspp/get.html  มองหา MS Windows
  • http://pspp.awardspace.com
 • ค้นเพิ่มเติมใน google ด้วยคำว่า "หลักการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย PSPP เพื่อการวิจัย pdf"
 • ถ้าใช้ SPSS เป็น ก็ใช้ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถหาดูคลิปการใช้ได้จาก YouTube  เพียงค้นหา "PSPP"
 • แต่ก่อนไม่รู้จัก พอดี "ลูกพี่" ครูบ๋อม (ลูกน้อง) แนะนำมาจ๋า
 • เจ๋ง...ขอบอก  ลองใช้ดูนะคะ
คำศัพท์เท่าที่ครูบ๋อมทราบ
 • open source (อนุญาตให้นำไปใช้และพัฒนาได้)
  • สรุปตามประสาครูบ๋อม (เป็นครูคณิตไม่ใช่ครูคอม)  ฟรี  + มี source code
 • freeware (อนุญาตให้นำไปใช้ฟรีได้)
  • สรุปตามประสาครูบ๋อม (เป็นครูคณิตไม่ใช่ครูคอม)  ฟรี  + ไม่มี source code
 • shareware (อนุญาตให้นำไปทดลองใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง และมีค่าใช้จ่ายเพื่อต่ออายุการใช้งาน)
  • สรุปตามประสาครูบ๋อม (เป็นครูคณิตไม่ใช่ครูคอม)  ฟรี (ตามช่วงเวลา)  + ไม่มี source code

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน