ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

สุภาพร เพียงยศ

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อผลงานทางวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
  • ผู้วิจัย สุภาพร เพียงยศ
  • หน่วยงาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  • ปีที่ศึกษา 2556
บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกมเป้าหมายที่ศึกษาครั้งนี้คือ เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ จำนวน2คน มีเชาว์ปัญญาระหว่าง 50-70 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกมแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ทำการศึกษาโดยใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t - test Dependent Samples
                  ผลการวิจัยพบว่า
                  1. ผลการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกม ก่อนการทดลองโดยรวม พบว่าพัฒนาการของทักษะทางสังคมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเล่นร่วมกับเพื่อน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการปฏิบัติตามข้อตกลง โดยรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 3 ด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงทุกด้าน หลังการจัดกิจกรรม พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน
                  2. ผลเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ด้านการเล่นร่วมกับเพื่อน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงพบว่าหลังการจัดกิจกรรม ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีโดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


E-mail ผู้วิจัย : panjira_13@hotmail.com

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน