ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

สุภาพร เพียงยศ

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อผลงานทางวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
  • ผู้วิจัย สุภาพร เพียงยศ
  • หน่วยงาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  • ปีที่ศึกษา 2556
บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกมเป้าหมายที่ศึกษาครั้งนี้คือ เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ จำนวน2คน มีเชาว์ปัญญาระหว่าง 50-70 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกมแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ทำการศึกษาโดยใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t - test Dependent Samples
                  ผลการวิจัยพบว่า
                  1. ผลการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกม ก่อนการทดลองโดยรวม พบว่าพัฒนาการของทักษะทางสังคมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเล่นร่วมกับเพื่อน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการปฏิบัติตามข้อตกลง โดยรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 3 ด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงทุกด้าน หลังการจัดกิจกรรม พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน
                  2. ผลเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ด้านการเล่นร่วมกับเพื่อน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงพบว่าหลังการจัดกิจกรรม ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีโดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


E-mail ผู้วิจัย : panjira_13@hotmail.com
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน