ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

สุภาพร เพียงยศ

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อผลงานทางวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
  • ผู้วิจัย สุภาพร เพียงยศ
  • หน่วยงาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  • ปีที่ศึกษา 2556
บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกมเป้าหมายที่ศึกษาครั้งนี้คือ เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ จำนวน2คน มีเชาว์ปัญญาระหว่าง 50-70 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกมแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ทำการศึกษาโดยใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t - test Dependent Samples
                  ผลการวิจัยพบว่า
                  1. ผลการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกม ก่อนการทดลองโดยรวม พบว่าพัฒนาการของทักษะทางสังคมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเล่นร่วมกับเพื่อน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการปฏิบัติตามข้อตกลง โดยรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 3 ด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงทุกด้าน หลังการจัดกิจกรรม พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน
                  2. ผลเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ด้านการเล่นร่วมกับเพื่อน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงพบว่าหลังการจัดกิจกรรม ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีโดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


E-mail ผู้วิจัย : panjira_13@hotmail.com
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน