ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับในหนังสือราชการ

ปัญหา
 • เมื่อต้องทำหนังสือราชการ
 • บางครั้งก็มีอาการหลง ๆ ลืม ๆ องค์ประกอบต่าง ๆ ว่าลำดับอะไรก่อนหลัง  โดยเฉพาะคำเหล่านี้  ได้แก่  เรียน  อ้างถึง  สิ่งที่ส่งมาด้วย  (นาน ๆ ทำที  เพราะไม่ได้อยู่ในส่วนของงานสารบรรณ)
 • อันไหนก่อนหลังล่ะทีนี้
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ความว่า ส่วนนำหนังสือราชการ  มีลำดับสำคัญพอสังเขปดังนี้
  • หัวหนังสือ
   • ที่
   • ตราครุฑ
   • ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
   • วัน  เดือน  ปี
   • เรื่อง
   • เรียน
   • อ้างถึง (ถ้ามี)
   • สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
  • เนื้อหา
   • เหตุที่มีหนังสือไป
   • จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
   • จึงเรียนมาเพื่อ...
  • ท้ายหนังสือ
   • คำลงท้าย  เช่น  ขอแสดงความนับถือ
   • ลงชื่อ
   • พิมพ์ชื่อเต็ม
   • ตำแหน่ง
   • ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
    • โทร.
    • โทรสาร
    • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • เนื้อหาคือส่วนสำคัญที่สุด
 • เพื่อมิให้เกิดเสียหายต่อทางราชการ อันเกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสาร
 • จนต้องทำหนังสือราชการเรื่องเดียวจำนวนหลายครั้ง
 • หรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายกับผู้รับ
 • ขอแนะนำการเขียนให้ใช้หลักการดังนี้  (ใคร  อะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  ทำไม)
  • Five Ws
   • Who did that?
   • What happened?
   • Where did it take place?
   • When did it take place?
   • Why did that happen?
 • ในการพิมพ์นั้น  เพื่อความสวยงามควรจัดให้มี "การกระจายแบบไทย"
 • สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ  เมื่อทำเสร็จแล้ว ควรอ่านทบทวน ตรวจสอบพิสูจน์อักษรอีกครั้ง
  • ก่อนทำการส่งหนังสือไปยังผู้รับต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน