ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับในหนังสือราชการ

ปัญหา
 • เมื่อต้องทำหนังสือราชการ
 • บางครั้งก็มีอาการหลง ๆ ลืม ๆ องค์ประกอบต่าง ๆ ว่าลำดับอะไรก่อนหลัง  โดยเฉพาะคำเหล่านี้  ได้แก่  เรียน  อ้างถึง  สิ่งที่ส่งมาด้วย  (นาน ๆ ทำที  เพราะไม่ได้อยู่ในส่วนของงานสารบรรณ)
 • อันไหนก่อนหลังล่ะทีนี้
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ความว่า ส่วนนำหนังสือราชการ  มีลำดับสำคัญพอสังเขปดังนี้
  • หัวหนังสือ
   • ที่
   • ตราครุฑ
   • ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
   • วัน  เดือน  ปี
   • เรื่อง
   • เรียน
   • อ้างถึง (ถ้ามี)
   • สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
  • เนื้อหา
   • เหตุที่มีหนังสือไป
   • จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
   • จึงเรียนมาเพื่อ...
  • ท้ายหนังสือ
   • คำลงท้าย  เช่น  ขอแสดงความนับถือ
   • ลงชื่อ
   • พิมพ์ชื่อเต็ม
   • ตำแหน่ง
   • ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
    • โทร.
    • โทรสาร
    • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • เนื้อหาคือส่วนสำคัญที่สุด
 • เพื่อมิให้เกิดเสียหายต่อทางราชการ อันเกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสาร
 • จนต้องทำหนังสือราชการเรื่องเดียวจำนวนหลายครั้ง
 • หรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายกับผู้รับ
 • ขอแนะนำการเขียนให้ใช้หลักการดังนี้  (ใคร  อะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  ทำไม)
  • Five Ws
   • Who did that?
   • What happened?
   • Where did it take place?
   • When did it take place?
   • Why did that happen?
 • ในการพิมพ์นั้น  เพื่อความสวยงามควรจัดให้มี "การกระจายแบบไทย"
 • สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ  เมื่อทำเสร็จแล้ว ควรอ่านทบทวน ตรวจสอบพิสูจน์อักษรอีกครั้ง
  • ก่อนทำการส่งหนังสือไปยังผู้รับต่อไป
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
แปลภาษา (google translate)
Gmail
เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน