ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ณปภัช ยอดเมือง

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนขนมเชื่อม วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  • ชื่อผู้รายงาน นางณปภัช ยอดเมือง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
  • ปีการศึกษา 2557
บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนขนมเชื่อมวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียนขนมหวาน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเอกสารประกอบ การเรียนขนมหวาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนขนมหวาน จำนวน 5 เรื่อง ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เล่มที่ 1 เรื่อง มันเทศเชื่อม เล่มที่ 2 เรื่อง ฟักทองเชื่อม เล่มที่ 3 เรื่อง เผือกเชื่อม เล่มที่ 4 เรื่อง กล้วยน้ำว้าเชื่อม และเล่มที่ 5 เรื่อง ฟักเชื่อม มีแบบฝึกหัด แบบทดสอบในเอกสารประกอบการเรียนขนมหวาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ทำการทดลองหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนขนมหวาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การทดลองเป็นรายบุคคล จำนวน 3 คน เป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (2) ทดลองกลุ่มเล็ก จำนวน 10 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (3) ทดลองภาคสนาม จำนวน 19 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านขุนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เสร็จแล้วนำไปใช้กับประชากร จำนวน 25 คน หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนขนมเชื่อม วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน)โดยการพิจารณาคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนขนมเชื่อมแต่ละเล่ม วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนขนมเชื่อมทั้ง 5 เรื่องโดยใช้ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ
                  ผลการศึกษาพบว่า 1. เอกสารประกอบการเรียนขนมเชื่อม วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.19/83.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียนขนมเชื่อม วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.48 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.80 มีความก้าวหน้าเท่ากับ 78.00 3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเอกสารประกอบการเรียนขนมเชื่อม วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน