ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ณปภัช ยอดเมือง

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนขนมเชื่อม วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  • ชื่อผู้รายงาน นางณปภัช ยอดเมือง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
  • ปีการศึกษา 2557
บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนขนมเชื่อมวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียนขนมหวาน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเอกสารประกอบ การเรียนขนมหวาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนขนมหวาน จำนวน 5 เรื่อง ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เล่มที่ 1 เรื่อง มันเทศเชื่อม เล่มที่ 2 เรื่อง ฟักทองเชื่อม เล่มที่ 3 เรื่อง เผือกเชื่อม เล่มที่ 4 เรื่อง กล้วยน้ำว้าเชื่อม และเล่มที่ 5 เรื่อง ฟักเชื่อม มีแบบฝึกหัด แบบทดสอบในเอกสารประกอบการเรียนขนมหวาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ทำการทดลองหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนขนมหวาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การทดลองเป็นรายบุคคล จำนวน 3 คน เป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (2) ทดลองกลุ่มเล็ก จำนวน 10 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (3) ทดลองภาคสนาม จำนวน 19 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านขุนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เสร็จแล้วนำไปใช้กับประชากร จำนวน 25 คน หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนขนมเชื่อม วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน)โดยการพิจารณาคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนขนมเชื่อมแต่ละเล่ม วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนขนมเชื่อมทั้ง 5 เรื่องโดยใช้ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ
                  ผลการศึกษาพบว่า 1. เอกสารประกอบการเรียนขนมเชื่อม วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.19/83.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียนขนมเชื่อม วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.48 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.80 มีความก้าวหน้าเท่ากับ 78.00 3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเอกสารประกอบการเรียนขนมเชื่อม วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน