ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ชุติมา กล้าเกษตรวิทย์

ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
  • ผู้รายงาน นางชุติมา กล้าเกษตรวิทย์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
  • ปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะเรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ให้ได้ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจำนวนเต็ม ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 25 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนรัฐราษฎร์-สงเคราะห์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบฝึกทักษะเรื่องระบบจำนวนเต็ม จำนวน 11 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                  ผลการศึกษาครั้งนี้ปรากฏผลดังนี้ 1. แบบฝึกทักษะเรื่องจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีประสิทธิภาพ 88.66/88.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75 /75 ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องระบบจำนวนเต็ม อยู่ในระดับมากที่สุด

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน