ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

การปรับไมโครโฟนสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ แบบลองผิดลองถูก

คำเตือน : 

 • โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
 • เนื่องจากไม่ความรู้เรื่องเครื่องเสียงใด ๆ
 • เรื่องราวที่บอกกล่าวเป็นเพียงการลองถูกผิดจากประสบการณ์เท่านั้นเอง

ปัญหา

 • ต้องการปรับไมโครโฟนสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์
  • เพื่อบันทึกเสียง
  • เพื่อบรรยาย

แนวทางการแก้ปัญหา

 • Dynamic Microphones : 
  • เสียงรบกวนเข้าน้อย
  • แหล่งกำเนิดเสียงต้องใกล้
 • Condenser Microphones
  • เสียงรบกวนเข้ามาก
  • แหล่งกำเนิดเสียงอยู่ไกลก็ได้ยิน
 • ปรับเพื่อบันทึกเสียง  ต้องปรับเป็น  Dynamic Microphones
 • ปรับเพื่อบรรยายในชั้นเรียน  ต้องปรับเป็น  Condenser Microphones

ปรับเพื่อบรรยาย


   • ต้องการให้ไมค์ห่างจากปากผู้บรรยายมากเท่าใด
   • ให้เพิ่มค่าของ  Microphone  Boost
    • +10.0  dB
    • +20.0  dB
    • +30.0  dB
    • ยิ่งมีค่ามากก็จะเสียงก็จะหลอนมากปรับบันทึกเสียง
(ให้ปรับค่าของ  Microphone  Boost  เท่ากับ  0.0  dB)


หรือถ้าต้องการไม่ให้มีเสียงไมโครโฟน
อย่าลืม
จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน