ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วางแผนเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1

ปัญหา
  • วันเริ่มงานสอนวันแรกหลังจากที่ได้พักร้อนเป็นเวลา  1  เดือน
  • ได้เวลากลับมาปฏิบัติภาระกิจให้สมกับเงินภาษีที่ประชาชนเป็นผู้จ่าย  (ปี 2558 นี้ ครูบ๋อมจ่ายไปทั้งหมดประมาณ  15,000  บาท)
  • บางครั้งเราอาจจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะทำสิ่งใดก่อนหลัง
  • ยิ่งถ้าพบปัญหาที่ไม่คาดฝัน  หรือไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  ซึ่งอาจเป็นปัญหาของคนอื่นแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือ  หรือปัญหาของเราเอง
  • ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักษณะใดก็ตาม  ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้เสมอ
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ตั้งสติ
  • ลำดับขั้นตอนการทำงาน  ต้องทำอะไรบ้าง  ตามลำดับความสำคัญแล้วลงมือ
  • จากนั้นจึงไปแก้ปัญหาที่ไม่คาดฝัน  หรือไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าต่อไป

ลำดับงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน