ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (ค32201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  (ค32201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1
จำนวนหน่วยการเรียน  1.5  หน่วย  เวลาเรียน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์

                  ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้
                  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  รากที่  n  ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  การหาค่าลอการิทึม  การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม  สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
                  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ  กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  กฎของโคไซน์และไซน์  การหาระยะทางและความสูง
                  เวกเตอร์ในสามมิติ  ระบบพิกัดฉากสามมิติ  เวกเตอร์  เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ผลคูณเชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์
                  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
                  การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

ผลการเรียนรู้  (วิชาเพิ่มเติม)
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  (ค32201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1
จำนวนหน่วยการเรียน  1.5  หน่วย  เวลาเรียน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์

                  1.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
                  2.  นำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
                  3.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติและเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
                  4.  นำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์ตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้
                  5.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ
                  6.  หาผลบวกเวกเตอร์  ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้
                  7.  หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ได้
                  8.  (ค 6.1 ม.4-6/1)  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
                  9.  (ค 6.1 ม.4-6/2)  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
                  10.  (ค 6.1 ม.4-6/3)  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
                  11.  (ค 6.1 ม.4-6/4)  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
                  12.  (ค 6.1 ม.4-6/5)  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
                  13.  (ค 6.1 ม.4-6/6)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การกำหนดคะแนน  ระหว่างเรียน : ปลายภาค  (80 : 20)
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  (ค32201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1

ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
ผลการเรียนรู้  (วิชาเพิ่มเติม)(ระหว่างเรียน)
คะแนน
ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
ผลการเรียนรู้  (วิชาเพิ่มเติม)(ปลายภาค)
คะแนน
1
1
1
6
1
1
1
2
2
1
2
6
2
1
2
2
3
1
8
3
3
2
3
2
4
1
9
2
4
2
4
2
5
1
10
2
5
3
5
2
6
1
11
2
6
3
6
2
7
1
12
2
7
3
7
2
8
1
13
1
8
1-3
8
1
9
2
3
6
9
1-3
9
1
10
2
4
6
10
1-3
10
1
11
2
8
3
11
1-3
11
1
12
2
9
2
12
1-3
12
2
13
2
10
2
14
2
11
2
15
2
12
2
16
2
13
2
17
3
5
6
18
3
6
6
19
3
7
6
20
3
8
3
21
3
9
2
22
3
10
2
23
3
11
2
24
3
12
2
25
3
13
2
รวม
80
รวม
20
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน