ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (ค32201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  (ค32201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1
จำนวนหน่วยการเรียน  1.5  หน่วย  เวลาเรียน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์

                  ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้
                  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  รากที่  n  ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  การหาค่าลอการิทึม  การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม  สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
                  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ  กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  กฎของโคไซน์และไซน์  การหาระยะทางและความสูง
                  เวกเตอร์ในสามมิติ  ระบบพิกัดฉากสามมิติ  เวกเตอร์  เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ผลคูณเชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์
                  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
                  การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

ผลการเรียนรู้  (วิชาเพิ่มเติม)
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  (ค32201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1
จำนวนหน่วยการเรียน  1.5  หน่วย  เวลาเรียน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์

                  1.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
                  2.  นำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
                  3.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติและเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
                  4.  นำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์ตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้
                  5.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ
                  6.  หาผลบวกเวกเตอร์  ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้
                  7.  หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ได้
                  8.  (ค 6.1 ม.4-6/1)  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
                  9.  (ค 6.1 ม.4-6/2)  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
                  10.  (ค 6.1 ม.4-6/3)  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
                  11.  (ค 6.1 ม.4-6/4)  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
                  12.  (ค 6.1 ม.4-6/5)  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
                  13.  (ค 6.1 ม.4-6/6)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การกำหนดคะแนน  ระหว่างเรียน : ปลายภาค  (80 : 20)
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  (ค32201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1

ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
ผลการเรียนรู้  (วิชาเพิ่มเติม)(ระหว่างเรียน)
คะแนน
ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
ผลการเรียนรู้  (วิชาเพิ่มเติม)(ปลายภาค)
คะแนน
1
1
1
6
1
1
1
2
2
1
2
6
2
1
2
2
3
1
8
3
3
2
3
2
4
1
9
2
4
2
4
2
5
1
10
2
5
3
5
2
6
1
11
2
6
3
6
2
7
1
12
2
7
3
7
2
8
1
13
1
8
1-3
8
1
9
2
3
6
9
1-3
9
1
10
2
4
6
10
1-3
10
1
11
2
8
3
11
1-3
11
1
12
2
9
2
12
1-3
12
2
13
2
10
2
14
2
11
2
15
2
12
2
16
2
13
2
17
3
5
6
18
3
6
6
19
3
7
6
20
3
8
3
21
3
9
2
22
3
10
2
23
3
11
2
24
3
12
2
25
3
13
2
รวม
80
รวม
20

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน