ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน 4 (ค 32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชา
วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน 4  (ค 32102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2
จำนวนหน่วยการเรียน  1  หน่วย  เวลาเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์

                  ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระ การเรียนรู้ต่อไปนี้
                  ความน่าจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น
                  นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ โดยจัด การเรียนรู้ผ่านสาระการเรียนรู้ข้างต้น มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  (วิชาพื้นฐาน)
วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน 4  (ค 32102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2
จำนวนหน่วยการเรียน  1  หน่วย  เวลาเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์

                  ค 5.2 ม.4-6/2 อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และนำผลที่ได้ไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดให้
                  ค 5.3 ม.4-6/2 ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
                  ค 6.1 ม.4 – 6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
                  ค 6.1 ม.4 – 6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
                  ค 6.1 ม.4 – 6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
                  ค 6.1 ม.4 – 6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
                  ค 6.1 ม.4 – 6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
                  ค 6.1 ม.4 – 6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การกำหนดคะแนน  ระหว่างเรียน : ปลายภาค  (80 : 20)
วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน 4  (ค 32102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2
ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  (วิชาพื้นฐาน)(ระหว่างเรียน)
คะแนน
ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  (วิชาพื้นฐาน)(ปลายภาค)
คะแนน
1
1
5.2 ม.4-6/2
20
1
1
5.2 ม.4-6/2
10
1
1
5.3 ม.4-6/2
20
1
1
5.3 ม.4-6/2
10
1
1
6.1 ม.4 – 6/1
10
1
1
6.1 ม.4 – 6/2
5
1
1
6.1 ม.4 – 6/3
10
1
1
6.1 ม.4 – 6/4
5
1
1
6.1 ม.4 – 6/5
5
1
1
6.1 ม.4 – 6/6
5
รวม
80
รวม
20

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน