ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ซ่อมโต๊ะ

ปัญหา
 • เปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558
 • ปีนี้มีนักเรียนเข้ามาใช้ห้องเรียนที่ครูบ๋อมสอนมีจำนวนมากกว่าปีที่แล้ว
 • ทำให้มีโต๊ะไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน  (เก้าอี้มีเพียงพอ)
 • ที่มีมันก็แยกชิ้นส่วนไปแล้ว

แนวทางการแก้ปัญหา
 • แน่นอน...ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข
 • คำตอบคือ  "ซ่อมโต๊ะ"  ด้วยตนเอง
  • โดยใช้กระดาษกาวสองหน้า (แบบหนา)
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
 • ผลปรากฎว่า...ติดแน่นดีมาก
 • ซ่อมเสร็จแล้วก็ทำสัญลักษณ์  "ดาวสีน้ำเงิน"
 • จะได้แยกระหว่างโต๊ะที่ได้รับการซ่อม  กับโต๊ะที่ปกติดี
 • ถ้าไม่ทำสัญลักษณ์ไว้  ขอบอกว่า...อาจจะแยกไม่ออกเลยระหว่างซ่อมกับไม่ซ่อม
จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน