ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โจทย์ปัญหาชีวิตข้อที่ 1

ปัญหา
 • หลังสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แล้วไม่ได้ศึกษาต่อ
 • หรือยังไม่สำเร็จแต่มีเหตุให้ต้องออกกลางคัน
 • นักเรียนคิดว่าจะทำอาชีพอะไร
 • ต้องใช้เงินลงทุนประมาณกี่บาท
 • ปัญหา/อุปสรรคที่คาดว่าจะพบมีอะไรบ้าง
 • และคิดว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร
คำตอบที่คาดว่านักเรียนจะตอบ

 • ความงาม
  • ตัดผม
  • สุขภาพความงาม
 • ช่าง
  • ก่อสร้าง
  • ซ่อมรถ
 • ร้าน
  • ไอติม
  • ขนมหวาน
  • ขายของเบ็ดเตล็ด
  • อาหารทั่วไป
  • อาหารญี่ปุ่น
  • นาฬิกา
 • อาชีพอิสระ
  • กระเป๋าปักมือ
  • ตัดเย็บเสื้อผ้า
  • วาดรูป
 • อื่น
  • รับจ้างทั่วไป
  • ทำงานที่กรุงเทพ
  • ทำงานที่โรงงาน
  • รับจ้างส่งของ
 • เกษตรกรรม
  • ทำไร่/สวน
  • เลี้ยงสัตว์
  • ตุ๊กแก
  • ปลา
 • ยังนึกไม่ออก

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง