ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

หัวข้อบทความฉบับร่าง กำลังอยู่ระหว่างการสร้างและการรวบรวมข้อมูล

อาจใช้เวลานานมาก...กว่าจะสำเร็จ
เนื่องจากช่วงนี้ทำหลายอย่าง
 • งานวิชาการ
  1. **Gantt chart งานทะเบียน  บันทึกข้อมูลโปรแกรมใหม่
   • ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักเรียน
   • ตรวจสอบบัญชีรายชื่อครู
    • ติดต่องานบุคคล
   • ครูประจำชั้น
    • คำสั่งครูที่ปรึกษา
   • ครูประจำวิชา
    • คำสั่งสอน
   • บัญชีรายวิชา
    • โครงสร้างหลักสูตร
   • ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
    • ใบลงทะเบียนเรียน
   • บันทึกผลการเรียน
  2. บัญชีเด็กแขวนลอย/ออก/ย้าย/ตาย
  3. สร้างโปรแกรมสุ่มรหัสลงชื่อเข้าใช้งาน  จำนวน 100  คน
  4. สร้างโปรแกรมกระดาษทด ปพ.5
 • วางแผน + เวลา
  1. กำหนดระยะเวลาในการศึกษาปัญหาในชั้นเรียน  (Gantt chart)
  2. ปฏิทินเฉพาะกิจ ประโยชน์ได้แก่  จัดเวรยามรักษาการณ์
  3. ชุมนุมใหม่การไปตลาด
  4. พัฒนาการคำนวณคะแนน
  5. คำนวณคะแนนรายหน่วยนักเรียน  300  คน  20  ชั่วโมง
  6. วิเคราะห์ข้อสอบ แบบตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0
  7. ตรวจข้อสอบที่มีคะแนนตัวเลือกไม่เท่ากันในแต่ละข้อ
  8. การกำหนดน้ำหนักคะแนนดิบและการวิเคราะห์น้ำหนักคะแนนในแผนการเรียนรู้เป็น 1,000 คะแนน
   1. สัดส่วนคะแนน (%) และการแปลงคะแนนเป็น 1,000
   2. การคำนวณสัดส่วนคะแนนทั้งหมด (100%)
   3. "ซ้อมสอบ" แบบทดสอบปรนัย ชนิดหลายตัวเลือก
    1. กระดาษคำตอบ  (เสร็จแล้ว)
    2. กระดาษคำตอบพร้อมโจทย์
     1. Text
     2. Object
 • สื่อ/ชั้นเรียน
  1. สร้างมุมโดยใช้วงกลมช่วย
  2. สุ่มตอบ คำถาม+วิเคราะห์ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  3. โปรแกรมสร้างโจทย์บวกลบคูณหารจำนวนเต็ม
  4. ตารางบัญชีวัสดุ – อุปกรณ์ภายในห้องเรียน
  5. เอกสารตรวจสอบการสอนของครู
  6. Clip  การพิสูจน์สูตรที่น่าสนใจ  สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นพิเศษ
  7. ฝ่ามือตรีโกณมิติ
  8. บทเรียนโปรแกรม  MS-Excel
   1. เน้นการตอบคำถามรายกลุ่ม
   2. feedback  คะแนนสะสมของกลุ่ม
   3. อาจเป็นไฟล์ขนาดใหญ่  เพราะคณิตศาสตร์ต้องใช้  object  แทน  Text  ใน  box
 • ศึกษาเพิ่มเติม
  1. คะแนนจุดตัดและวิธีของแองกอฟฟ์
  2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน