ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

หัวข้อบทความฉบับร่าง กำลังอยู่ระหว่างการสร้างและการรวบรวมข้อมูล

อาจใช้เวลานานมาก...กว่าจะสำเร็จ
เนื่องจากช่วงนี้ทำหลายอย่าง
 • งานวิชาการ
  1. **Gantt chart งานทะเบียน  บันทึกข้อมูลโปรแกรมใหม่
   • ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักเรียน
   • ตรวจสอบบัญชีรายชื่อครู
    • ติดต่องานบุคคล
   • ครูประจำชั้น
    • คำสั่งครูที่ปรึกษา
   • ครูประจำวิชา
    • คำสั่งสอน
   • บัญชีรายวิชา
    • โครงสร้างหลักสูตร
   • ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
    • ใบลงทะเบียนเรียน
   • บันทึกผลการเรียน
  2. บัญชีเด็กแขวนลอย/ออก/ย้าย/ตาย
  3. สร้างโปรแกรมสุ่มรหัสลงชื่อเข้าใช้งาน  จำนวน 100  คน
  4. สร้างโปรแกรมกระดาษทด ปพ.5
 • วางแผน + เวลา
  1. กำหนดระยะเวลาในการศึกษาปัญหาในชั้นเรียน  (Gantt chart)
  2. ปฏิทินเฉพาะกิจ ประโยชน์ได้แก่  จัดเวรยามรักษาการณ์
  3. ชุมนุมใหม่การไปตลาด
  4. พัฒนาการคำนวณคะแนน
  5. คำนวณคะแนนรายหน่วยนักเรียน  300  คน  20  ชั่วโมง
  6. วิเคราะห์ข้อสอบ แบบตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0
  7. ตรวจข้อสอบที่มีคะแนนตัวเลือกไม่เท่ากันในแต่ละข้อ
  8. การกำหนดน้ำหนักคะแนนดิบและการวิเคราะห์น้ำหนักคะแนนในแผนการเรียนรู้เป็น 1,000 คะแนน
   1. สัดส่วนคะแนน (%) และการแปลงคะแนนเป็น 1,000
   2. การคำนวณสัดส่วนคะแนนทั้งหมด (100%)
   3. "ซ้อมสอบ" แบบทดสอบปรนัย ชนิดหลายตัวเลือก
    1. กระดาษคำตอบ  (เสร็จแล้ว)
    2. กระดาษคำตอบพร้อมโจทย์
     1. Text
     2. Object
 • สื่อ/ชั้นเรียน
  1. สร้างมุมโดยใช้วงกลมช่วย
  2. สุ่มตอบ คำถาม+วิเคราะห์ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  3. โปรแกรมสร้างโจทย์บวกลบคูณหารจำนวนเต็ม
  4. ตารางบัญชีวัสดุ – อุปกรณ์ภายในห้องเรียน
  5. เอกสารตรวจสอบการสอนของครู
  6. Clip  การพิสูจน์สูตรที่น่าสนใจ  สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นพิเศษ
  7. ฝ่ามือตรีโกณมิติ
  8. บทเรียนโปรแกรม  MS-Excel
   1. เน้นการตอบคำถามรายกลุ่ม
   2. feedback  คะแนนสะสมของกลุ่ม
   3. อาจเป็นไฟล์ขนาดใหญ่  เพราะคณิตศาสตร์ต้องใช้  object  แทน  Text  ใน  box
 • ศึกษาเพิ่มเติม
  1. คะแนนจุดตัดและวิธีของแองกอฟฟ์
  2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน