ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

หัวข้อบทความฉบับร่าง กำลังอยู่ระหว่างการสร้างและการรวบรวมข้อมูล

อาจใช้เวลานานมาก...กว่าจะสำเร็จ
เนื่องจากช่วงนี้ทำหลายอย่าง
 • งานวิชาการ
  1. **Gantt chart งานทะเบียน  บันทึกข้อมูลโปรแกรมใหม่
   • ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักเรียน
   • ตรวจสอบบัญชีรายชื่อครู
    • ติดต่องานบุคคล
   • ครูประจำชั้น
    • คำสั่งครูที่ปรึกษา
   • ครูประจำวิชา
    • คำสั่งสอน
   • บัญชีรายวิชา
    • โครงสร้างหลักสูตร
   • ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
    • ใบลงทะเบียนเรียน
   • บันทึกผลการเรียน
  2. บัญชีเด็กแขวนลอย/ออก/ย้าย/ตาย
  3. สร้างโปรแกรมสุ่มรหัสลงชื่อเข้าใช้งาน  จำนวน 100  คน
  4. สร้างโปรแกรมกระดาษทด ปพ.5
 • วางแผน + เวลา
  1. กำหนดระยะเวลาในการศึกษาปัญหาในชั้นเรียน  (Gantt chart)
  2. ปฏิทินเฉพาะกิจ ประโยชน์ได้แก่  จัดเวรยามรักษาการณ์
  3. ชุมนุมใหม่การไปตลาด
  4. พัฒนาการคำนวณคะแนน
  5. คำนวณคะแนนรายหน่วยนักเรียน  300  คน  20  ชั่วโมง
  6. วิเคราะห์ข้อสอบ แบบตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0
  7. ตรวจข้อสอบที่มีคะแนนตัวเลือกไม่เท่ากันในแต่ละข้อ
  8. การกำหนดน้ำหนักคะแนนดิบและการวิเคราะห์น้ำหนักคะแนนในแผนการเรียนรู้เป็น 1,000 คะแนน
   1. สัดส่วนคะแนน (%) และการแปลงคะแนนเป็น 1,000
   2. การคำนวณสัดส่วนคะแนนทั้งหมด (100%)
   3. "ซ้อมสอบ" แบบทดสอบปรนัย ชนิดหลายตัวเลือก
    1. กระดาษคำตอบ  (เสร็จแล้ว)
    2. กระดาษคำตอบพร้อมโจทย์
     1. Text
     2. Object
 • สื่อ/ชั้นเรียน
  1. สร้างมุมโดยใช้วงกลมช่วย
  2. สุ่มตอบ คำถาม+วิเคราะห์ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  3. โปรแกรมสร้างโจทย์บวกลบคูณหารจำนวนเต็ม
  4. ตารางบัญชีวัสดุ – อุปกรณ์ภายในห้องเรียน
  5. เอกสารตรวจสอบการสอนของครู
  6. Clip  การพิสูจน์สูตรที่น่าสนใจ  สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นพิเศษ
  7. ฝ่ามือตรีโกณมิติ
  8. บทเรียนโปรแกรม  MS-Excel
   1. เน้นการตอบคำถามรายกลุ่ม
   2. feedback  คะแนนสะสมของกลุ่ม
   3. อาจเป็นไฟล์ขนาดใหญ่  เพราะคณิตศาสตร์ต้องใช้  object  แทน  Text  ใน  box
 • ศึกษาเพิ่มเติม
  1. คะแนนจุดตัดและวิธีของแองกอฟฟ์
  2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
แปลภาษา (google translate)
Gmail
เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน