ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

รวม Link เตรียมตัวสอบใบขับขี่ + ประสบการณ์ผู้เข้าสอบจริงและตกจริง

แนะนำเทคนิคการอ่านสอบภาคทฤษฎี
(สำหรับรถ......ส่วนบุคคล)
 • พิมพ์ 1.1 - 1.11 และ 2.1 - 2.11 ใช้คลิปดำหนีบไว้  ไม่เข้าเล่ม  เพื่อจะได้แยกอ่านเป็นหมวดได้ง่าย  โดยเฉพาะหมวดการบำรุงรักษารถ  ถือว่ายากกว่าทุกหมวด  เพราะเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องยนต์กลไกในรถยนต์
 • ถ้าใช้  Google Chrome  แนะนำให้กด  กด Ctrl + P  แล้วเลือกบันทึกเป็น PDF  หรือท่านใดต้องการความสวยงามก็ขอแนะนำให้คัดลอกเป็น Text  แล้วนำมาวางใน Word  แต่ขอบอกว่าท่านอาจต้องใช้เวลาในจัดเอกสารเป็นเวลานาน
 • อ่าน
  • รอบที่ 1 : 
   • อ่าน 2.1 - 2.11 เอาแบบผ่านตา  ใช้ปากกาเน้นข้อความตรงคำตอบของคำถาม  (อยากรู้ตัวไหนคำตอบของคำถามดูที่  1.1 - 1.11 ประกอบการเน้นข้อความ  (ต้องเน้นข้อความด้วยตนเอง  อย่าใช้ให้คนอื่นทำให้โดยเด็ดขาด  ถ้าคุณต้องการจำได้)
  • รอบที่ 2 : 
   • อ่าน  2.1 - 2.11 ที่ทำการเน้นข้อความตรงคำตอบเสร็จแล้ว โดยอ่านไปพร้อม ๆ กับการฟังเสียงอ่านให้ฟังจาก Youtube และถ้าหากท่านใดต้องการให้อ่านเร็ว ๆ ก็ต้องใช้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ต่อไป  (ความเร่งที่ขอแนะนำคือ 1.5X)
  • รอบที่ 3 : 
   • ฝึกทำ 1.1 - 1.11  โดยใช้วิธีอ่านตัวเลือกแบบ  Keywords  (อ่านเป็นคำ ๆ ) เพราะถ้าอ่านเป็นประโยค อาจจะทำให้สับสน (มันจะมีหลายอย่างปน ๆ เข้ามาในหัว) เมื่อมั่นใจว่าตัวเลือกใดถูกต้องแล้วจึงอ่านทบทวนเป็นประโยคอีกครั้ง (ในการสอบภาคทฤษฎีของจริงครูบ๋อมก็ใช้วิธีนี้  และเมื่อทำเสร็จครบทุกข้อจึงอ่านทบทวนอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่ม  "ส่งกระดาษคำตอบ" ปรากฎผลสอบได้  49/50  คะแนน อยากรู้ผลสอบปฏิบัติต้องอ่านต่อไป)
   • ให้ฝึกทำ 1.1 - 1.11 โดยใช้กระดาษคำตอบแล้วนำไปตรวจกับเฉลยทีละข้อ ถ้าตอบผิดข้อใดก็จะทำสัญลักษณ์ * ไว้ทบทวนหลายครั้งในข้อนั้น
   • แนะนำให้ทำทีละหมวด และตรวจทีละหมวด  จะได้ไม่สับสน
-----------------------------------------------------
 • สำหรับครูบ๋อมใช้กระดาษคำตอบที่สร้างเองจาก Microsoft Excel  (ถ้าสนใจจะใช้รอการ Upload  เร็ว ๆ นี้) พอทำผิดข้อใดก็ทบทวนข้อนั้นทันที แล้วก็ทำข้อถัดไป  และทำในกระดาษคำตอบนี้อยู่  3  ครั้ง  (จำนวนครั้งตามความสามารถในการจำของแต่ละคน)
 • ส่วนคำถามที่เป็นตัวเลขเกี่ยวกับเวลา  วัน  เดือน  ปี  ขอแนะนำให้เขียนเป็นแผนภาพไว้ด้วยตนเองจะได้ช่วยการจำต่อไป
 • ในการสอบภาคปฏิบัตินั้นครูบ๋อมแนะนำไม่ได้  เพราะ "ไม่ผ่าน"  ท่าการขับเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
  • ชื่อท่าก็บอกอยู่แล้วว่าเดินหน้า  ฉะนั้นอย่างถอยหลังโดดเด็ดขาด  เพราะท่านอาจสอบตกได้
  • ขอเพิ่มเติมอีกว่าในการเข้าสอบแต่ละท่า  ให้สอบไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องไปมองหน้าถามผู้ประเมินหรอกว่า "ผ่านหรือไม่"  เพราะเมื่อสอบเสร็จท่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะรู้เอง  (อันนี้ผู้ประเมินเขากำชับไว้ก่อนสอบปฏิบัติ)
 • ครูบ๋อมไปสอบ (PDF)
คลิกรูปเพื่อขยายภาพใหญ่
หรือบันทึกภาพลงเครื่อง
แล้วดูในภายหลัง

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน