ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

รวม Link เตรียมตัวสอบใบขับขี่ + ประสบการณ์ผู้เข้าสอบจริงและตกจริง

แนะนำเทคนิคการอ่านสอบภาคทฤษฎี
(สำหรับรถ......ส่วนบุคคล)
 • พิมพ์ 1.1 - 1.11 และ 2.1 - 2.11 ใช้คลิปดำหนีบไว้  ไม่เข้าเล่ม  เพื่อจะได้แยกอ่านเป็นหมวดได้ง่าย  โดยเฉพาะหมวดการบำรุงรักษารถ  ถือว่ายากกว่าทุกหมวด  เพราะเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องยนต์กลไกในรถยนต์
 • ถ้าใช้  Google Chrome  แนะนำให้กด  กด Ctrl + P  แล้วเลือกบันทึกเป็น PDF  หรือท่านใดต้องการความสวยงามก็ขอแนะนำให้คัดลอกเป็น Text  แล้วนำมาวางใน Word  แต่ขอบอกว่าท่านอาจต้องใช้เวลาในจัดเอกสารเป็นเวลานาน
 • อ่าน
  • รอบที่ 1 : 
   • อ่าน 2.1 - 2.11 เอาแบบผ่านตา  ใช้ปากกาเน้นข้อความตรงคำตอบของคำถาม  (อยากรู้ตัวไหนคำตอบของคำถามดูที่  1.1 - 1.11 ประกอบการเน้นข้อความ  (ต้องเน้นข้อความด้วยตนเอง  อย่าใช้ให้คนอื่นทำให้โดยเด็ดขาด  ถ้าคุณต้องการจำได้)
  • รอบที่ 2 : 
   • อ่าน  2.1 - 2.11 ที่ทำการเน้นข้อความตรงคำตอบเสร็จแล้ว โดยอ่านไปพร้อม ๆ กับการฟังเสียงอ่านให้ฟังจาก Youtube และถ้าหากท่านใดต้องการให้อ่านเร็ว ๆ ก็ต้องใช้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ต่อไป  (ความเร่งที่ขอแนะนำคือ 1.5X)
  • รอบที่ 3 : 
   • ฝึกทำ 1.1 - 1.11  โดยใช้วิธีอ่านตัวเลือกแบบ  Keywords  (อ่านเป็นคำ ๆ ) เพราะถ้าอ่านเป็นประโยค อาจจะทำให้สับสน (มันจะมีหลายอย่างปน ๆ เข้ามาในหัว) เมื่อมั่นใจว่าตัวเลือกใดถูกต้องแล้วจึงอ่านทบทวนเป็นประโยคอีกครั้ง (ในการสอบภาคทฤษฎีของจริงครูบ๋อมก็ใช้วิธีนี้  และเมื่อทำเสร็จครบทุกข้อจึงอ่านทบทวนอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่ม  "ส่งกระดาษคำตอบ" ปรากฎผลสอบได้  49/50  คะแนน อยากรู้ผลสอบปฏิบัติต้องอ่านต่อไป)
   • ให้ฝึกทำ 1.1 - 1.11 โดยใช้กระดาษคำตอบแล้วนำไปตรวจกับเฉลยทีละข้อ ถ้าตอบผิดข้อใดก็จะทำสัญลักษณ์ * ไว้ทบทวนหลายครั้งในข้อนั้น
   • แนะนำให้ทำทีละหมวด และตรวจทีละหมวด  จะได้ไม่สับสน
-----------------------------------------------------
 • สำหรับครูบ๋อมใช้กระดาษคำตอบที่สร้างเองจาก Microsoft Excel  (ถ้าสนใจจะใช้รอการ Upload  เร็ว ๆ นี้) พอทำผิดข้อใดก็ทบทวนข้อนั้นทันที แล้วก็ทำข้อถัดไป  และทำในกระดาษคำตอบนี้อยู่  3  ครั้ง  (จำนวนครั้งตามความสามารถในการจำของแต่ละคน)
 • ส่วนคำถามที่เป็นตัวเลขเกี่ยวกับเวลา  วัน  เดือน  ปี  ขอแนะนำให้เขียนเป็นแผนภาพไว้ด้วยตนเองจะได้ช่วยการจำต่อไป
 • ในการสอบภาคปฏิบัตินั้นครูบ๋อมแนะนำไม่ได้  เพราะ "ไม่ผ่าน"  ท่าการขับเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
  • ชื่อท่าก็บอกอยู่แล้วว่าเดินหน้า  ฉะนั้นอย่างถอยหลังโดดเด็ดขาด  เพราะท่านอาจสอบตกได้
  • ขอเพิ่มเติมอีกว่าในการเข้าสอบแต่ละท่า  ให้สอบไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องไปมองหน้าถามผู้ประเมินหรอกว่า "ผ่านหรือไม่"  เพราะเมื่อสอบเสร็จท่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะรู้เอง  (อันนี้ผู้ประเมินเขากำชับไว้ก่อนสอบปฏิบัติ)
 • ครูบ๋อมไปสอบ (PDF)
คลิกรูปเพื่อขยายภาพใหญ่
หรือบันทึกภาพลงเครื่อง
แล้วดูในภายหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน