ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ครูบ๋อมมึน ๆ เมา ๆ กับ SGS: Secondary Grade System

ปัญหา
 • ครูบ๋อมมึน ๆ เมา ๆ กับ  SGS: Secondary Grade System
 • เมื่อต้องเปลี่ยนโปรแกรมงานทะเบียนวัดผลจาก Student2551V2F  ไปเป็น  SGS: Secondary Grade System
 • ครูบ๋อมรู้สึกอึ้ง ๆ เล็กน้อยถึงปานกลาง  ประกอบกับมีอาการมึน ๆ เมา ๆ จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ต้องไปอบรมที่ภูเขางามรีสอร์ท  ตำบลสาริกา  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  23 - 25  กันยายน  2558 (เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันอังคาร  ที่  22)
 • ไม่ได้สอนเด็กเป็นเวลาเกือบ 1  สัปดาห์
 • ช่วงใช้โปรแกรมแรก ๆ ต้องขยันไปติดตามข่าวจากกลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานบ่อย ๆ เผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ตกข่าว

 • ภาพประทับใจระหว่างการอบรม
โปรแกรมแบบ  Offline

โปรแกรมแบบ  Online 
 • โปรแกรมแบบ  Offline  ได้กำหนดให้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ  Microsoft office 2010
  • จากการสอบถามครูในโรงเรียนพบว่า
   • มีการใช้ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย  ได้แก่  Windows 7,  Windows 8,  Windows 8.1,  Windows 10
   • รวมไปถึงการใช้โปรแกรมที่หลากหลายด้วยเช่นกัน  ได้แก่  Microsoft office 2007,  Microsoft office 2010,  Microsoft office 2013
   • นอกจากนี้ยังมีครูหลายท่านที่ไม่ทราบว่าตนเองใช้ระบบปฏิบัติการและ Microsoft office  version  ใด
   • และที่สำคัญกว่านั้นคือ  ถือเป็นการสร้างความลำบากใจให้แก่เพื่อนร่วมงานที่ต้องเปลี่ยน  Software  ที่เคยใช้ให้มีความสามารถสูงขึ้นหรือต่ำลง  ยกตัวอย่างง่าย ๆ อย่างครูบ๋อมใช้ตอนนี้คือ  Windows 10  และ  Microsoft office 2010  ก็ไม่อยากเปลี่ยนเหมือนกัน  ขอเรียนว่า  "เสียดายจริง ๆ"
 • แต่ถ้าเลือกใช้โปรแกรมแบบ  Online
  • จะพบปัญหาที่สำคัญคือ  ถ้ามีผู้ลงชื่อเข้าใช้งานเป็นจำนวนมากอาจจะส่งผลให้การประมวลผลของข้อมูลช้า
  • จากการประชุมทางไกลด้วย  Video  Conference ในวันที่  29  มิถุนายน  2558  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้พัฒนาโปรแกรมได้แจ้งว่าเป้าหมายของการพัฒนาโปรแกรมคือมีความต้องการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศแบบ  Real time   มีความเป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
  • เชื่อแน่ว่า  "การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา  ที่ต้องมีการบาดเจ็บและล้มตายเป็นของคู่กัน"
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการต้องใช้งานโปรแกรมนี้  และคาดว่ามีความเหมาะสมกับครูและบุคลากรในโรงเรียนมากที่สุดจึงเห็นว่าควรจะใช้โปรแกรมแบบ  Online
 • เขียนแผนภาพร่างการทำงาน
ระยะการวางแผน

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง