ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ครูบ๋อมมึน ๆ เมา ๆ กับ SGS: Secondary Grade System

ปัญหา
 • ครูบ๋อมมึน ๆ เมา ๆ กับ  SGS: Secondary Grade System
 • เมื่อต้องเปลี่ยนโปรแกรมงานทะเบียนวัดผลจาก Student2551V2F  ไปเป็น  SGS: Secondary Grade System
 • ครูบ๋อมรู้สึกอึ้ง ๆ เล็กน้อยถึงปานกลาง  ประกอบกับมีอาการมึน ๆ เมา ๆ จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ต้องไปอบรมที่ภูเขางามรีสอร์ท  ตำบลสาริกา  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  23 - 25  กันยายน  2558 (เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันอังคาร  ที่  22)
 • ไม่ได้สอนเด็กเป็นเวลาเกือบ 1  สัปดาห์
 • ช่วงใช้โปรแกรมแรก ๆ ต้องขยันไปติดตามข่าวจากกลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานบ่อย ๆ เผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ตกข่าว

 • ภาพประทับใจระหว่างการอบรม
โปรแกรมแบบ  Offline

โปรแกรมแบบ  Online 
 • โปรแกรมแบบ  Offline  ได้กำหนดให้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ  Microsoft office 2010
  • จากการสอบถามครูในโรงเรียนพบว่า
   • มีการใช้ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย  ได้แก่  Windows 7,  Windows 8,  Windows 8.1,  Windows 10
   • รวมไปถึงการใช้โปรแกรมที่หลากหลายด้วยเช่นกัน  ได้แก่  Microsoft office 2007,  Microsoft office 2010,  Microsoft office 2013
   • นอกจากนี้ยังมีครูหลายท่านที่ไม่ทราบว่าตนเองใช้ระบบปฏิบัติการและ Microsoft office  version  ใด
   • และที่สำคัญกว่านั้นคือ  ถือเป็นการสร้างความลำบากใจให้แก่เพื่อนร่วมงานที่ต้องเปลี่ยน  Software  ที่เคยใช้ให้มีความสามารถสูงขึ้นหรือต่ำลง  ยกตัวอย่างง่าย ๆ อย่างครูบ๋อมใช้ตอนนี้คือ  Windows 10  และ  Microsoft office 2010  ก็ไม่อยากเปลี่ยนเหมือนกัน  ขอเรียนว่า  "เสียดายจริง ๆ"
 • แต่ถ้าเลือกใช้โปรแกรมแบบ  Online
  • จะพบปัญหาที่สำคัญคือ  ถ้ามีผู้ลงชื่อเข้าใช้งานเป็นจำนวนมากอาจจะส่งผลให้การประมวลผลของข้อมูลช้า
  • จากการประชุมทางไกลด้วย  Video  Conference ในวันที่  29  มิถุนายน  2558  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้พัฒนาโปรแกรมได้แจ้งว่าเป้าหมายของการพัฒนาโปรแกรมคือมีความต้องการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศแบบ  Real time   มีความเป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
  • เชื่อแน่ว่า  "การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา  ที่ต้องมีการบาดเจ็บและล้มตายเป็นของคู่กัน"
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการต้องใช้งานโปรแกรมนี้  และคาดว่ามีความเหมาะสมกับครูและบุคลากรในโรงเรียนมากที่สุดจึงเห็นว่าควรจะใช้โปรแกรมแบบ  Online
 • เขียนแผนภาพร่างการทำงาน
ระยะการวางแผน

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน