ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บันทึกและวิเคราะห์คะแนนจำแนกตามหน่วยการเรียนรู้ (ปพ.5 Version 2.1)

ปัญหา
 • สืบเนื่องจากที่ครูบ๋อมได้สร้างไฟล์  บันทึกวิเคราะห์คะแนนไปยัง ปพ.5 (รายหน่วยการเรียนรู้)
 • เมื่อใช้ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง (งานที่พัฒนาใช้โดยส่วนใหญ่จะประมาณ  3  ปี) จึงเล็งเห็นว่าควรจะพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นดังนี้
  • มีการวัดและประเมินผลจำแนกตามหน่วยการเรียนรู้
  • หน่วยการเรียนรู้ควรจะมีการบันทึกข้อมูลจำแนกตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมากขึ้้นกว่าที่เป็นอยู่
  • มีช่องซ่อมคะแนนการสอบระหว่างเรียนจำแนกตาม
   • มาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
   • หน่วยการเรียน
  • มีบันทึกผลการจัดการเรียนรู้แบบย่อ
  • มีการสุ่มเลขที่สำหรับตอบคำถามในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสตอบคำถามเท่า ๆ กัน
  • สามารถตรวจข้อสอบจำแนกตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดให้ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย
  • บันทึกเวลาเรียน ตลอดจนพฤติกรรมเชิงบวกและลบ
   • แบบ "จดบันทึก" ข้อมูล  วัน/เดือน/ปี  และสาเหตุ
   • สามารถกรองข้อมูลตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว
  • บันทึกผลการสอบแก้ตัวและวันที่สอบแก้ตัว
  • สามารถสั่งพิมพ์ที่  Sheet  เดียว
 • อีกทั้งต้องการสร้างไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลสำรองก่อนนำเข้า   SGS: Secondary Grade System
 • นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลกับตัวครูผู้สอนได้  และครูสามารถวินิจฉัยผู้เรียนแบบไม่ต้องออนไลน์
แนวทางการแก้ปัญหา
กว่าจะสำเร็จ
 • เริ่มวางแผนสร้าง  11/10/2558
  • ได้รับคำสั่งให้ไปดูแล (นั่งเฝ้า) เด็กติวเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ (ต้องขอขอบคุณในคำสั่งนี้  ทั้ง ๆ ที่ต้องเร่งสรุปเกรดทั้งโรงเรียนแต่ก็ต้องแบ่งภาคไปปฏิบัติหน้าที่)
  • จึงถือกระดานวางแผนงาน (กระดาษ A3) ไปด้วย
  • ว่าง ๆ ก็เลยร่างภาพเล่น  โดยนึกถึงไฟล์ที่เคยพัฒนาตอนปีการศึกษา 2548 (เป็นปีแรกที่นำระดับคะแนนเข้ามาวิเคราะห์คะแนนนักเรียน แต่ต่างกันตรงที่มีการเชื่อมไฟล์ประมาณ 10 ไฟล์จึงจะได้ผลการเรียนของนักเรียน  นับเป็นครั้งแรกของการเรียนรู้เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างไฟล์)
  • ระยะเวลา  15  วันแรกได้ไฟล์ต้นแบบ

  • เมื่อได้ไฟล์ต้นแบบแล้ว  ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์พอ จึงต้องตกแต่งเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง  และพึงพอใจระดับหนึ่ง

  • สรุปเสร็จสิ้น ณ 11/11/2558  เตรียมไปทดลองใช้ต่อไป
เมื่อทดลองใช้...
 • ไฟล์ลำดับที่  1  สร้าง  500  ระเบียน  กะว่าจะรวมทั้งระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายให้สอน  และวิเคราะห์วินิจฉัยผู้เรียนแบบภาพรวม  ปรากฏว่าประมวลผลช้ามาก
 • ไฟล์ลำดับที่  2  ลบระเบียนเหลือ  300  ระเบียน  ปรากฏว่าดีขึ้นนิดหน่อย  นำไปทดลองใช้  ตอนสุ่มเลขที่นักเรียนเพื่อตอบคำถาม สุ่มได้ช้ามากไม่เร้าใจ  ต้องลบการสุ่มเลขที่เพื่อตอบคำถามทิ้งไป  แต่ก็ยังประมวลผลช้าอยู่ดี
 • ไฟล์ลำดับที่  3  สร้าง  60  ระเบียน  ปรากฏว่าประมวลผลเร็วขึ้น  จึงเพิ่มความสามารถดังนี้
  • นำการสุ่มเลขที่เพื่อตอบคำถามกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง 
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดรายการหลักของการวัดและประเมินผลได้ด้วยตนเอง
  • ออกแบบให้มีการเก็บข้อมูลการทำข้อสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์ความยากง่ายในแต่ละข้อ   แสดงผลการสอบจำแนกเป็นมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดให้  (เสียดายยังไม่มีเวลา ทำรายการหาอำนาจจำแนก + ความเชื่อมั่นของข้อสอบ)
  • ตอนนี้ยังไม่มี Clip เพราะ มึน ๆ เมา ๆ ไปกับ SGS
 • ขอเวลาทดสอบก่อนค่อยแชร์ ณ ตอนนี้สามารถทดลองไฟล์ตัวอย่างไปก่อนนะคะ
 • และหากพบข้อบกพร่องสามารถแจ้งมายัง "การแสดงความคิดเห็น"

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง