ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บันทึกและวิเคราะห์คะแนนจำแนกตามหน่วยการเรียนรู้ (ปพ.5 Version 2.1)

ปัญหา
 • สืบเนื่องจากที่ครูบ๋อมได้สร้างไฟล์  บันทึกวิเคราะห์คะแนนไปยัง ปพ.5 (รายหน่วยการเรียนรู้)
 • เมื่อใช้ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง (งานที่พัฒนาใช้โดยส่วนใหญ่จะประมาณ  3  ปี) จึงเล็งเห็นว่าควรจะพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นดังนี้
  • มีการวัดและประเมินผลจำแนกตามหน่วยการเรียนรู้
  • หน่วยการเรียนรู้ควรจะมีการบันทึกข้อมูลจำแนกตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมากขึ้้นกว่าที่เป็นอยู่
  • มีช่องซ่อมคะแนนการสอบระหว่างเรียนจำแนกตาม
   • มาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
   • หน่วยการเรียน
  • มีบันทึกผลการจัดการเรียนรู้แบบย่อ
  • มีการสุ่มเลขที่สำหรับตอบคำถามในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสตอบคำถามเท่า ๆ กัน
  • สามารถตรวจข้อสอบจำแนกตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดให้ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย
  • บันทึกเวลาเรียน ตลอดจนพฤติกรรมเชิงบวกและลบ
   • แบบ "จดบันทึก" ข้อมูล  วัน/เดือน/ปี  และสาเหตุ
   • สามารถกรองข้อมูลตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว
  • บันทึกผลการสอบแก้ตัวและวันที่สอบแก้ตัว
  • สามารถสั่งพิมพ์ที่  Sheet  เดียว
 • อีกทั้งต้องการสร้างไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลสำรองก่อนนำเข้า   SGS: Secondary Grade System
 • นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลกับตัวครูผู้สอนได้  และครูสามารถวินิจฉัยผู้เรียนแบบไม่ต้องออนไลน์
แนวทางการแก้ปัญหา
กว่าจะสำเร็จ
 • เริ่มวางแผนสร้าง  11/10/2558
  • ได้รับคำสั่งให้ไปดูแล (นั่งเฝ้า) เด็กติวเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ (ต้องขอขอบคุณในคำสั่งนี้  ทั้ง ๆ ที่ต้องเร่งสรุปเกรดทั้งโรงเรียนแต่ก็ต้องแบ่งภาคไปปฏิบัติหน้าที่)
  • จึงถือกระดานวางแผนงาน (กระดาษ A3) ไปด้วย
  • ว่าง ๆ ก็เลยร่างภาพเล่น  โดยนึกถึงไฟล์ที่เคยพัฒนาตอนปีการศึกษา 2548 (เป็นปีแรกที่นำระดับคะแนนเข้ามาวิเคราะห์คะแนนนักเรียน แต่ต่างกันตรงที่มีการเชื่อมไฟล์ประมาณ 10 ไฟล์จึงจะได้ผลการเรียนของนักเรียน  นับเป็นครั้งแรกของการเรียนรู้เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างไฟล์)
  • ระยะเวลา  15  วันแรกได้ไฟล์ต้นแบบ

  • เมื่อได้ไฟล์ต้นแบบแล้ว  ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์พอ จึงต้องตกแต่งเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง  และพึงพอใจระดับหนึ่ง

  • สรุปเสร็จสิ้น ณ 11/11/2558  เตรียมไปทดลองใช้ต่อไป
เมื่อทดลองใช้...
 • ไฟล์ลำดับที่  1  สร้าง  500  ระเบียน  กะว่าจะรวมทั้งระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายให้สอน  และวิเคราะห์วินิจฉัยผู้เรียนแบบภาพรวม  ปรากฏว่าประมวลผลช้ามาก
 • ไฟล์ลำดับที่  2  ลบระเบียนเหลือ  300  ระเบียน  ปรากฏว่าดีขึ้นนิดหน่อย  นำไปทดลองใช้  ตอนสุ่มเลขที่นักเรียนเพื่อตอบคำถาม สุ่มได้ช้ามากไม่เร้าใจ  ต้องลบการสุ่มเลขที่เพื่อตอบคำถามทิ้งไป  แต่ก็ยังประมวลผลช้าอยู่ดี
 • ไฟล์ลำดับที่  3  สร้าง  60  ระเบียน  ปรากฏว่าประมวลผลเร็วขึ้น  จึงเพิ่มความสามารถดังนี้
  • นำการสุ่มเลขที่เพื่อตอบคำถามกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง 
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดรายการหลักของการวัดและประเมินผลได้ด้วยตนเอง
  • ออกแบบให้มีการเก็บข้อมูลการทำข้อสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์ความยากง่ายในแต่ละข้อ   แสดงผลการสอบจำแนกเป็นมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดให้  (เสียดายยังไม่มีเวลา ทำรายการหาอำนาจจำแนก + ความเชื่อมั่นของข้อสอบ)
  • ตอนนี้ยังไม่มี Clip เพราะ มึน ๆ เมา ๆ ไปกับ SGS
 • ขอเวลาทดสอบก่อนค่อยแชร์ ณ ตอนนี้สามารถทดลองไฟล์ตัวอย่างไปก่อนนะคะ
 • และหากพบข้อบกพร่องสามารถแจ้งมายัง "การแสดงความคิดเห็น"
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน