ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ฐานนิยมใน Microsoft Office Excel

ปัญหา
  • ฐานนิยมเป็นค่ากลางของข้อมูล  ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดของข้อมูลชุดนั้น
  • ข้อมูลบางชุดอาจจะไม่มีฐานนิยมเลยก็ได้  หรืออาจจะมีฐานนิยมเกินกว่าหนึ่งก็ได้  เช่น  ข้อมูลชุดหนึ่ง  ประกอบด้วย  4,  6,  3,  5,  7,  8,  10,  9,  12,  14,  2,  11,  13  จะไม่มีฐานนิยมเลย  เพราะข้อมูลแต่ละค่ามีความถี่เท่ากันหมดคือ  แต่ละค่าปรากฏเพียงครั้งเดียว 
  • ข้อมูลอีกชุดหนึ่งประกอบด้วย  4,  5,  6,  7,  4,  5,  6,  5,  5,  7,  7,  7,  7,  5  มีฐานนิยมสองค่า  คือ  5  และ  7  เนื่องจากทั้งสองค่านี้มีความถี่สูงสุดเท่ากันคือ  5
  • ในกรณีที่ข้อมูลชุดใดมีฐานนิยมมากกว่า  2  ค่า  อาจจะถือได้ว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมได้ 
  • ฐานนิยมใน Microsoft Office Excel
  • ไม่มีคำตอบ #N/A
  • มีคำตอบมากกว่าหรือเท่ากับ 2 คำตอบ
  • จะทำอย่างไร
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแทน
  • IF(เซลล์= #$% ,AVERAGE)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง