ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บันทึกการสั่งและส่งภาระงาน/ชิ้นงานของนักเรียน (V.1)

ปัญหา
 • บางครั้งการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการส่งภาระงาน/ชิ้นงานที่ได้มอบหมายให้นักเรียนทำ
 • ก็ไม่ค่อยเป็นระบบสักเท่าใดนัก โดยเฉพาะช่วงที่มีอาการ "มึน ๆ เมา ๆ ไปกับหลากหลายปัญหาในที่ทำงาน"
 • การตรวจสอบดูว่าใครยังไม่ส่งอะไรบ้าง
 • ก็ต้องใช้เวลาควานหาเอกสารหลายแผ่น  แล้วก็ไล่ดูไปทีละหน้า  ทีละบรรทัด
 • ทำให้สูญเสียเวลาโดยไม่จำเป็นในการหาข้อมูลและแจ้งข้อมูลให้นักเรียนได้รับทราบ
 • ต้องการไฟล์ที่สามารถกรองข้อมูลและสั่งพิมพ์ติดประกาศให้นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องมารุมถามครูทีละหลายคน
แนวทางการแก้ปัญหา


 • ที่สามารถกรองข้อมูลและสั่งพิมพ์ติดประกาศให้นักเรียนสามารถตรวจสอบได้
 • อาจจะประยุกต์ใช้โดย
  • บันทึกข้อมูลหลาย ๆ วิชารวม ๆ กัน ในกรณีที่นักเรียนเป็นระดับชั้นเดียวกัน
  • บันทึกคะแนนรวมของการทดสอบในแต่ละครั้ง
  • บันทึกระดับคะแนนการส่งภาระงาน / ชิ้นงาน
  • บันทึกการสอบซ่อม
  • ฯลฯ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง  : บันทึกข้อมูลภาระงาน/ชิ้นงาน (V.2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน