ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

"จดบันทึก" นำส่งงานวัดและประเมินผล

ปัญหา
  • เมื่อต้องมาใช้  ปพ.5 ใน  SGS: Secondary Grade System
  • แต่จะทำอย่างไรเมื่อสัญญาณ Internet  มาไม่ถึงห้องเรียนที่ปฏิบัติการสอน
  • แน่นอนไม่สามารถ Online  ได้  ทั้งในขณะที่สอนและว่างจากการสอนเพราะอยู่ชั้นที่ 3 สัญญาณมาไม่ถึง  มีบางวันที่มาเฉพาะเงาของมัน
  • วันไหนจำเป็นเร่งด่วนก็ใช้มือถือ  แต่สัญญาณอย่าให้บ่นเลย อยากจะปูเสื่อนั่งรอ
  • ถ้าต้องการ Online ก็ต้องไต่จากหอคอยลงมาที่ชั้นที่ 1
  • ถ้า Online  ได้คงสอนแล้วเก็บไว้ใน  Hang Out On Air ให้นักเรียน  Download  กลับไปทบทวนต่อที่บ้านนานแล้ว
  • ทำไงได้ต้องหา "หมอน" แล้วนอนฝัน (กลางวัน) เอานะ
  • เข้าเรื่องต่อ...อย่านอกเรื่องน่ะครูบ๋อม  (อย่าถือสา...คนกำลังเข้าสู่วัยเกษียณ)
แนวทางการแก้ปัญหา
  • พัฒนา file สำหรับพิมพ์แล้ว  "จดบันทึก" นำส่งงานวัดและประเมินผล"  จาก  Microsoft Excel  มาช่วยในการจัดการกับปัญหานี้
  • ได้ไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูลแบบ  Offline  และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิง/ภาคผนวกแนบกับ  file  ปพ.5.pdf  จาก  SGS: Secondary Grade System  ส่งงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนต่อไป

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง