ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

"จดบันทึก" นำส่งงานวัดและประเมินผล

ปัญหา
  • เมื่อต้องมาใช้  ปพ.5 ใน  SGS: Secondary Grade System
  • แต่จะทำอย่างไรเมื่อสัญญาณ Internet  มาไม่ถึงห้องเรียนที่ปฏิบัติการสอน
  • แน่นอนไม่สามารถ Online  ได้  ทั้งในขณะที่สอนและว่างจากการสอนเพราะอยู่ชั้นที่ 3 สัญญาณมาไม่ถึง  มีบางวันที่มาเฉพาะเงาของมัน
  • วันไหนจำเป็นเร่งด่วนก็ใช้มือถือ  แต่สัญญาณอย่าให้บ่นเลย อยากจะปูเสื่อนั่งรอ
  • ถ้าต้องการ Online ก็ต้องไต่จากหอคอยลงมาที่ชั้นที่ 1
  • ถ้า Online  ได้คงสอนแล้วเก็บไว้ใน  Hang Out On Air ให้นักเรียน  Download  กลับไปทบทวนต่อที่บ้านนานแล้ว
  • ทำไงได้ต้องหา "หมอน" แล้วนอนฝัน (กลางวัน) เอานะ
  • เข้าเรื่องต่อ...อย่านอกเรื่องน่ะครูบ๋อม  (อย่าถือสา...คนกำลังเข้าสู่วัยเกษียณ)
แนวทางการแก้ปัญหา
  • พัฒนา file สำหรับพิมพ์แล้ว  "จดบันทึก" นำส่งงานวัดและประเมินผล"  จาก  Microsoft Excel  มาช่วยในการจัดการกับปัญหานี้
  • ได้ไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูลแบบ  Offline  และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิง/ภาคผนวกแนบกับ  file  ปพ.5.pdf  จาก  SGS: Secondary Grade System  ส่งงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนต่อไป

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน