ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

จัดกลุ่มแบบพบกันทั้งหมด

ปัญหา
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเวลา  1  ชั่วโมง  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ส่วนใหญ่การจัดกลุ่มมักจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ  4 - 5  คน
 • ด้วยเวลาที่จำกัดในบางเนื้อหาหรือบางรายวิชา  การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มอาจมีไม่มากนัก
 • เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  จึงใช้วิธีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ  2  คน  ในกรณีที่  "เศษ"  ก็ให้นักเรียนอยู่กลุ่มคนเดียว  เพราะในชีวิตจริงของนักเรียนนั้น
  • บางงานเราต้องทำเป็นทีม
  • และเราก็มีทีม
  • บางงานเราต้องทำเป็นทีม
  • แต่เรากลับต้องทำงาน
  • เพียงคนเดียว
 • นี้คือชีวิตจริงที่นักเรียนต้องเรียนรู้ต่อไป
 • เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคกัน  แล้วจะจัดกลุ่มอย่างไรให้นักเรียนสามารถพบกันทั้งหมด ?
แนวทางการแก้ปัญหา
 • วิเคราะห์หลักการ
  • ประยุกต์ใช้  "วิธีจัดกลุ่ม"
   • กล่าวคือ  จำนวนวิธีจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกัน  n  สิ่ง  โดยเลือกคราวละ  r  สิ่ง  เท่ากับ  Cn,r
  • ซึ่งจะได้คำตอบเหมือนกับการประยุกต์ใช้  "ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น"  ในทฤษฎีบทที่กล่าวไว้ว่า
   • ผลรวมของดีกรีของจุดยอดทุกจุดในกราฟเท่ากับสองเท่าของจำนวนเส้นเชื่อมในกราฟ
    • และประยุกต์ใช้จากโจทย์การจับมือกันของคน  n  คน  โดยทุกคนต้องจับมือกัน  แน่นอนว่าแต่ละคนจะจับมือคนอื่นอยู่  n-1
    • และถ้า  A  จับมือกับ  B  ก็จะมีความหมายเดียวกันกับ  B  จับมือกับ  A  ดังนั้นจึงต้องหารด้วย  2
  • จะได้  จุดยอด  n  จุด  และแต่ละจุดยอดมีดีกรี  n-1
  • จะได้  ผลรวมดีกรีเท่ากับ  n(n-1)
  • และจำนวนของเส้นเชื่อมเท่ากับ  n(n-1) หาร 2
 • วิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาได้  2  วิธี
  • วิธีที่  1  เป็นวิธีดั้งเดิมแบบบ้าน  ๆ หน่อย  กล่าวคือ  เขียนรายชื่อนักเรียนทุกคนในแต่ละห้องใส่กระดาษวงกลม  โดยเขียนรอบเส้นรอบวงของวงกลม  จำนวน  2  วง  มีวงเล็กกับวงใหญ่กว่าเล็กน้อย  วางวงเล็กบนวงใหญ่  แล้วเจาะรูตรงจุดศูนย์กลาง  จากนั้นหมุนวงเล็กเพื่อทำการจับคู่  แล้วทำการบันทึกข้อมูล และถ้าชื่อซ้ำกันก็ตัดทิ้ง
  • วิธีที่  2  แน่นอนต้องพัฒนา  Microsoft Excel  ช่วยในการแก้ปัญหาได้ไฟล์  จัดกลุ่มแบบพบกันทั้งหมด


ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (55) เรียนคณิตศาสตร์ (49) เกี่ยวกับครูบ๋อม (45) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (28) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) การวัดและประเมินผล (15) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) SGS (8) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน