ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปุ๋ยสำหรับปลูกผักแช่รากน้ำนิ่งของครูบ๋อม เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ)

ปัญหา
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ศึกษาการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติทดแทนปุ๋ย  A  และ  B
 • ที่บ้านมีคอกไก่ของพ่อ  แน่นอนในคอกมีขี้ไก่และแกลบรวมถึงดินผสมกันอยู่
 • จึงนำขี้ไก่แกลบของพ่อมาเทใส่ในกระถางปลูก  ดังรูป
 • ภาชนะที่ใช้คือขวดน้ำอัดลมขนาดเล็กตัดตรงส่วนของปากขวดออก
 • อัตราส่วน  1  ขวดต่อ  1  กระถาง  (สูตรของครูบ๋อมเองค่ะ)
 • เมื่อเทลงไปแล้วจึงทำการเขย่ากระถางปลูกเล็กน้อย
 • จากการศึกษาจากหลายเว็บและมีงานวิจัยยืนยัน  เขาแนะนำให้ใช้สารละลาย  หรือน้ำหมักจากขี้ไก่
 • พอค้นดูวิธีการทำน้ำหมักจากหลายเว็บ  ดู ๆ แล้วหลายขั้นตอนและมีความยุ่งยาก
 • สรุปว่าวิธีของครูบ๋อม  "หมักคากระถางปลูก"  เลยแล้วกัน
 • ผลลัพธ์จากระถางปลูกผักบุ้งจำนวน  6  กระถาง  ดังรูป

 • มีบางต้นที่ใบหงิกเล็กน้อย  (ไม่ทราบสาเหตุ  และต้องศึกษากันต่อไป)
 • วันนี้ตัดไปจำนวน  3  กระถาง
 • สรุปว่าอร่อยรับประทานได้  ไม่ได้ใช้ปุ๋ย  A  และ  B  ปลูกตั้งนานได้มาแค่นี้เอง
 • เริ่มเข้าใจหัวอกชาวสวนผักแล้วว่ากว่าจะได้ผักมามันลำบากแบบนี้นี่เอง
 • แต่รู้สึกดีและมีความสุขเมื่อเห็นผลผลิตที่อุตส่าห์ปลูกมาตั้ง  1  เดือน
 • ส่วนที่เหลือจาก  3  กระถาง  ทำไงได้ก็  "เสียดาย"  ปลูกต่อในกาละมังและกระถาง  "ใบเก่า"


 • โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน