ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปุ๋ยสำหรับปลูกผักแช่รากน้ำนิ่งของครูบ๋อม เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ)

ปัญหา
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ศึกษาการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติทดแทนปุ๋ย  A  และ  B
 • ที่บ้านมีคอกไก่ของพ่อ  แน่นอนในคอกมีขี้ไก่และแกลบรวมถึงดินผสมกันอยู่
 • จึงนำขี้ไก่แกลบของพ่อมาเทใส่ในกระถางปลูก  ดังรูป
 • ภาชนะที่ใช้คือขวดน้ำอัดลมขนาดเล็กตัดตรงส่วนของปากขวดออก
 • อัตราส่วน  1  ขวดต่อ  1  กระถาง  (สูตรของครูบ๋อมเองค่ะ)
 • เมื่อเทลงไปแล้วจึงทำการเขย่ากระถางปลูกเล็กน้อย
 • จากการศึกษาจากหลายเว็บและมีงานวิจัยยืนยัน  เขาแนะนำให้ใช้สารละลาย  หรือน้ำหมักจากขี้ไก่
 • พอค้นดูวิธีการทำน้ำหมักจากหลายเว็บ  ดู ๆ แล้วหลายขั้นตอนและมีความยุ่งยาก
 • สรุปว่าวิธีของครูบ๋อม  "หมักคากระถางปลูก"  เลยแล้วกัน
 • ผลลัพธ์จากระถางปลูกผักบุ้งจำนวน  6  กระถาง  ดังรูป

 • มีบางต้นที่ใบหงิกเล็กน้อย  (ไม่ทราบสาเหตุ  และต้องศึกษากันต่อไป)
 • วันนี้ตัดไปจำนวน  3  กระถาง
 • สรุปว่าอร่อยรับประทานได้  ไม่ได้ใช้ปุ๋ย  A  และ  B  ปลูกตั้งนานได้มาแค่นี้เอง
 • เริ่มเข้าใจหัวอกชาวสวนผักแล้วว่ากว่าจะได้ผักมามันลำบากแบบนี้นี่เอง
 • แต่รู้สึกดีและมีความสุขเมื่อเห็นผลผลิตที่อุตส่าห์ปลูกมาตั้ง  1  เดือน
 • ส่วนที่เหลือจาก  3  กระถาง  ทำไงได้ก็  "เสียดาย"  ปลูกต่อในกาละมังและกระถาง  "ใบเก่า"


 • โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน