ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปุ๋ยสำหรับปลูกผักแช่รากน้ำนิ่งของครูบ๋อม เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ)

ปัญหา
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ศึกษาการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติทดแทนปุ๋ย  A  และ  B
 • ที่บ้านมีคอกไก่ของพ่อ  แน่นอนในคอกมีขี้ไก่และแกลบรวมถึงดินผสมกันอยู่
 • จึงนำขี้ไก่แกลบของพ่อมาเทใส่ในกระถางปลูก  ดังรูป
 • ภาชนะที่ใช้คือขวดน้ำอัดลมขนาดเล็กตัดตรงส่วนของปากขวดออก
 • อัตราส่วน  1  ขวดต่อ  1  กระถาง  (สูตรของครูบ๋อมเองค่ะ)
 • เมื่อเทลงไปแล้วจึงทำการเขย่ากระถางปลูกเล็กน้อย
 • จากการศึกษาจากหลายเว็บและมีงานวิจัยยืนยัน  เขาแนะนำให้ใช้สารละลาย  หรือน้ำหมักจากขี้ไก่
 • พอค้นดูวิธีการทำน้ำหมักจากหลายเว็บ  ดู ๆ แล้วหลายขั้นตอนและมีความยุ่งยาก
 • สรุปว่าวิธีของครูบ๋อม  "หมักคากระถางปลูก"  เลยแล้วกัน
 • ผลลัพธ์จากระถางปลูกผักบุ้งจำนวน  6  กระถาง  ดังรูป

 • มีบางต้นที่ใบหงิกเล็กน้อย  (ไม่ทราบสาเหตุ  และต้องศึกษากันต่อไป)
 • วันนี้ตัดไปจำนวน  3  กระถาง
 • สรุปว่าอร่อยรับประทานได้  ไม่ได้ใช้ปุ๋ย  A  และ  B  ปลูกตั้งนานได้มาแค่นี้เอง
 • เริ่มเข้าใจหัวอกชาวสวนผักแล้วว่ากว่าจะได้ผักมามันลำบากแบบนี้นี่เอง
 • แต่รู้สึกดีและมีความสุขเมื่อเห็นผลผลิตที่อุตส่าห์ปลูกมาตั้ง  1  เดือน
 • ส่วนที่เหลือจาก  3  กระถาง  ทำไงได้ก็  "เสียดาย"  ปลูกต่อในกาละมังและกระถาง  "ใบเก่า"


 • โปรดติดตามตอนต่อไป

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน