ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เตรียมข้อมูลการเดินทางออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ปัญหา
 • เมื่อต้องออกเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ในความดูแล
 • สิ่งสำคัญคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนพอสังเขป  เพื่อนำทางไปยังบ้านของนักเรียน
 • บางปีการศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
 • บางปีการศึกษาก็จับต้นชนปลายไม่ถูก  กว่าจะได้ข้อมูลสำหรับการเดินทางก็ต้องใช้เวลามากพอสมควร
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมากขึ้น  จึงได้สร้างไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูลนักเรียนพอสังเขป  เพื่อนำทางไปยังบ้านของนักเรียน
 • ในคาบแนะแนวสำรวจข้อมูลนักเรียน  โดยใช้  Mind Mappig   ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • อำเภอ
  • ตำบล
  • หมู่บ้าน
 • สำรวจหมายเลขโทรศัพท์ตามบัญชีรายชื่อ  และสอบถามบ้านที่มี "สุนัขดุ"  แล้วบันทึกข้อมูลไว้ในหมายเหตุ  เพื่อจะได้เพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ
 • บันทึกข้อมูลและแปลผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ)
 • โปรดติดตามตอนต่อไป

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง