ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บันทึกข้อมูลและแปลผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)

ปัญหา
 • "ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน"  ในเกือบทุกโรงเรียนจะต้องมี  "การประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ) "
 • โรงเรียนที่ "ครูบ๋อม  ครูเจ้าปัญหา"  ปฏิบัติการสอนก็เช่นเดียวกัน  มักจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นประจำ
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องเก็บกับคน  3  กลุ่ม  ได้แก่  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู (ตัวเราเอง)
 • เวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมนั้น  ขอเรียนตามตรงว่า
  • ในชั่วโมงแนะแนวเก็บกับนักเรียนที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา  ยังไม่พบปัญหาใด ๆ
  • ส่วนการเก็บข้อมูลกับผู้ปกครองนั้น  ขอเรียนตามความจริงว่ากว่าจะ  "รวบรวม"  มาได้ครบ  ก็ใช้เวลาหลายวัน (เกือบสัปดาห์)  เนื่องจากต้องฝากนักเรียนนำกลับบ้านไปให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูล บางครั้งก็ลืมนำมาในวันที่นัดหมาย  บางครั้งก็ทำหายแล้ว  จิปาถะปัญหา  ก็ต้องอดทนรอเพื่อความครบถ้วนของข้อมูล (แก่แล้ว...ครูบ๋อมบ่นเก่งขึ้นกว่าเดิม)
 • เมื่อได้ข้อมูลจากนักเรียนและผู้ปกครองแล้ว  ต่อไปเป็นหน้าที่ของครูที่จะประเมินและแปลผล  งานนี้ถือเป็นไม้เบื่อไม้เมามาก...ขอบอก
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ในหลายปีที่ผ่านมาได้ทดลองพัฒนาไฟล์สำหรับบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจาก  Microsoft Excel
 • บางปีให้นักเรียนกรอกข้อมูลแบบออนไลน์ (กรณีอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหา  อุปกรณ์และเวลาว่างตรงกัน)  แล้วนำเข้าข้อมูลมายัง  Microsoft Excel  อีกทีหนึ่ง
 • และในหลายปีที่ผ่านมาก็กรอกลงใน  Microsoft Excel  ด้วยตนเองและครูที่ปรึกษาร่วม
 • ไฟล์ที่พัฒนาขึ้นยังมีความซับซ้อนไม่เอื้อให้เพื่อนร่วมงานหลายคนที่ไม่ถนัดในการใช้  Microsoft Excel  เท่าใดนัก  แต่ว่า...เล่น  Line  และ  facebook  อย่างน้อย  3  เวลาหลังอาหาร  (แซวเล่นเฉย ๆ นะคะ)
 • วันนี้จึงถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการตั้งใจสร้างไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูลและแปลผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ)  ที่พัฒนาจาก  Microsoft Excel  สามารถใช้ได้ง่าย  (กว่าเดิมที่เคยพัฒนามา)  จึงขอแบ่งปันให้ได้ทดลองใช้กันต่อไปนะคะ


จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน