ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่างกำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3

ตัวอย่าง
กำหนดการสอน  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  3  จำนวน  40  ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559


ชั่วโมงที่
                 สาระการเรียนรู้
1 ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1
2 เลขยกกำลัง
3 สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชื้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
4 การนำสมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชื้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปใช้
5 ค่าหลักของรากที่  n
6 การประมาณค่าหลักของรากที่  n
7 สมบัติของรากที่  n
8 การหาผลบวกและผลต่างของจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์
9 การหาผลคูณและผลหารของจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์
10 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
11 สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชื้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
12 การแก้สมการของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นตัวแปร  และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
13 การแก้สมการของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นตัวแปร  และมีเลขชี้กำลังเป็นตัวแปร
14 การหาค่าของเลขยกกำลังโดยใช้เครื่องคิดเลขและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
15 การประยุกต์ใช้เลขยกกำลังในชีวิตจริง
16 ทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1
17 วัดและประเมินผลกลางภาคเรียน
18 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  2
19 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
20 ตารางแสดงอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นค่าคงตัว
21 การหาค่าโดยประมาณของไซน์  โคไซน์  และแทนเจนต์  ของมุมต่าง ๆ โดยใช้ตาราง
22 การหาค่าโดยประมาณของไซน์  โคไซน์  และแทนเจนต์  ของมุมต่าง ๆ โดยใช้มือซ้าย
23 การหาค่าของไซน์  โคไซน์  และแทนเจนต์  ของมุม  จากความยาวด้านที่กำหนดให้  ครั้งที่  1
24 การหาค่าของไซน์  โคไซน์  และแทนเจนต์  ของมุม  จากความยาวด้านที่กำหนดให้  ครั้งที่  2
25 การหาความยาวด้านใด ๆ ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ครั้งที่  1
26 การหาความยาวด้านใด ๆ ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ครั้งที่  2
27 สมบัติบางประการของอัตราส่วนตรีโกณมิติ
28 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1
29 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2
30 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  3
31 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  4
32 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  5
33 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  6
34 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  7
35 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  8
36 ทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  2
37 สรุปความคิดรวบยอด  ครั้งที่  1
38 สรุปความคิดรวบยอด  ครั้งที่  2
39 สรุปความคิดรวบยอด  ครั้งที่  3
40 วัดและประเมินผลปลายภาคเรียน

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง