ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่างกำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3

ตัวอย่าง
กำหนดการสอน  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  3  จำนวน  40  ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559


ชั่วโมงที่
                 สาระการเรียนรู้
1 ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1
2 เลขยกกำลัง
3 สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชื้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
4 การนำสมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชื้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปใช้
5 ค่าหลักของรากที่  n
6 การประมาณค่าหลักของรากที่  n
7 สมบัติของรากที่  n
8 การหาผลบวกและผลต่างของจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์
9 การหาผลคูณและผลหารของจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์
10 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
11 สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชื้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
12 การแก้สมการของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นตัวแปร  และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
13 การแก้สมการของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นตัวแปร  และมีเลขชี้กำลังเป็นตัวแปร
14 การหาค่าของเลขยกกำลังโดยใช้เครื่องคิดเลขและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
15 การประยุกต์ใช้เลขยกกำลังในชีวิตจริง
16 ทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1
17 วัดและประเมินผลกลางภาคเรียน
18 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  2
19 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
20 ตารางแสดงอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นค่าคงตัว
21 การหาค่าโดยประมาณของไซน์  โคไซน์  และแทนเจนต์  ของมุมต่าง ๆ โดยใช้ตาราง
22 การหาค่าโดยประมาณของไซน์  โคไซน์  และแทนเจนต์  ของมุมต่าง ๆ โดยใช้มือซ้าย
23 การหาค่าของไซน์  โคไซน์  และแทนเจนต์  ของมุม  จากความยาวด้านที่กำหนดให้  ครั้งที่  1
24 การหาค่าของไซน์  โคไซน์  และแทนเจนต์  ของมุม  จากความยาวด้านที่กำหนดให้  ครั้งที่  2
25 การหาความยาวด้านใด ๆ ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ครั้งที่  1
26 การหาความยาวด้านใด ๆ ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ครั้งที่  2
27 สมบัติบางประการของอัตราส่วนตรีโกณมิติ
28 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1
29 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2
30 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  3
31 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  4
32 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  5
33 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  6
34 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  7
35 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ครั้งที่  8
36 ทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  2
37 สรุปความคิดรวบยอด  ครั้งที่  1
38 สรุปความคิดรวบยอด  ครั้งที่  2
39 สรุปความคิดรวบยอด  ครั้งที่  3
40 วัดและประเมินผลปลายภาคเรียน

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน