ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่างกำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3

กำหนดการสอน  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3  จำนวน  60  ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559
ชั่วโมง      ที่
สาระการเรียนรู้
1 ปฐมนิเทศ
2 ทดสอบก่อนเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
3 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1
4 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  ครั้งที่  1/1
5 รากที่  n  ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์  ครั้งที่  1/1
6 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ  ครั้งที่  1/1
7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ครั้งที่  1/2
8 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ครั้งที่  2/2
9 ฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  1/2
10 ฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  2/2
11 การหาค่าลอการิทึม  ครั้งที่  1/1
12 การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม  ครั้งที่  1/2
13 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  ครั้งที่  1/2
14 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  ครั้งที่  2/2
15 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  1/4
16 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  2/4
17 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  3/4
18 ทดสอบรวบยอดประจำหน่วยเรียนรู้ที่  1
19 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  2
20 ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  1/1
21 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  1/3,  ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  2/3
22 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  3/3
23 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ครั้งที่  1/3
24 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ครั้งที่  2/3
25 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ครั้งที่  3/3
26 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  ครั้งที่  1/3
27 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  ครั้งที่  2/3
28 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  ครั้งที่  3/3
29 การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/1
30 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/3
31 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2/3
32 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ครั้งที่  1/3
33 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ครั้งที่  2/3
34 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ครั้งที่  3/3
35 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/2
36 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2/2
37 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/3
38 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2/3
39 กฎของโคไซน์และไซน์  ครั้งที่  1/3,  กฎของโคไซน์และไซน์  ครั้งที่  2/3
40 กฎของโคไซน์และไซน์  ครั้งที่  3/3
41 การหาระยะทางและความสูง  ครั้งที่  1/3
42 การหาระยะทางและความสูง  ครั้งที่  2/3
43 ทดสอบรวบยอดประจำหน่วยเรียนรู้ที่  2
44 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  3
45 ระบบพิกัดฉากสามมิติ  ครั้งที่  1/3
46 ระบบพิกัดฉากสามมิติ  ครั้งที่  2/3
47 ระบบพิกัดฉากสามมิติ  ครั้งที่  3/3
48 เวกเตอร์  ครั้งที่  1/3
49 เวกเตอร์  ครั้งที่  2/3
50 เวกเตอร์  ครั้งที่  3/3
51 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ครั้งที่  1/4
52 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ครั้งที่  2/4
53 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ครั้งที่  3/4
54 ผลคูณเชิงสเกลาร์  ครั้งที่  1/2
55 ผลคูณเชิงสเกลาร์  ครั้งที่  2/2
56 ผลคูณเชิงเวกเตอร์  ครั้งที่  1/3
57 ผลคูณเชิงเวกเตอร์  ครั้งที่  2/3
58 ทดสอบรวบยอดประจำหน่วยเรียนรู้ที่  3
59 ผลงานรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
60 ทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน