ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่างกำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3

กำหนดการสอน  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3  จำนวน  60  ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559
ชั่วโมง      ที่
สาระการเรียนรู้
1 ปฐมนิเทศ
2 ทดสอบก่อนเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
3 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1
4 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  ครั้งที่  1/1
5 รากที่  n  ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์  ครั้งที่  1/1
6 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ  ครั้งที่  1/1
7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ครั้งที่  1/2
8 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ครั้งที่  2/2
9 ฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  1/2
10 ฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  2/2
11 การหาค่าลอการิทึม  ครั้งที่  1/1
12 การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม  ครั้งที่  1/2
13 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  ครั้งที่  1/2
14 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  ครั้งที่  2/2
15 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  1/4
16 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  2/4
17 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ครั้งที่  3/4
18 ทดสอบรวบยอดประจำหน่วยเรียนรู้ที่  1
19 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  2
20 ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  1/1
21 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  1/3,  ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  2/3
22 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ครั้งที่  3/3
23 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ครั้งที่  1/3
24 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ครั้งที่  2/3
25 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ  ครั้งที่  3/3
26 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  ครั้งที่  1/3
27 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  ครั้งที่  2/3
28 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  ครั้งที่  3/3
29 การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/1
30 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/3
31 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2/3
32 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ครั้งที่  1/3
33 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ครั้งที่  2/3
34 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ครั้งที่  3/3
35 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/2
36 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2/2
37 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  ครั้งที่  1/3
38 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  ครั้งที่  2/3
39 กฎของโคไซน์และไซน์  ครั้งที่  1/3,  กฎของโคไซน์และไซน์  ครั้งที่  2/3
40 กฎของโคไซน์และไซน์  ครั้งที่  3/3
41 การหาระยะทางและความสูง  ครั้งที่  1/3
42 การหาระยะทางและความสูง  ครั้งที่  2/3
43 ทดสอบรวบยอดประจำหน่วยเรียนรู้ที่  2
44 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  3
45 ระบบพิกัดฉากสามมิติ  ครั้งที่  1/3
46 ระบบพิกัดฉากสามมิติ  ครั้งที่  2/3
47 ระบบพิกัดฉากสามมิติ  ครั้งที่  3/3
48 เวกเตอร์  ครั้งที่  1/3
49 เวกเตอร์  ครั้งที่  2/3
50 เวกเตอร์  ครั้งที่  3/3
51 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ครั้งที่  1/4
52 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ครั้งที่  2/4
53 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ครั้งที่  3/4
54 ผลคูณเชิงสเกลาร์  ครั้งที่  1/2
55 ผลคูณเชิงสเกลาร์  ครั้งที่  2/2
56 ผลคูณเชิงเวกเตอร์  ครั้งที่  1/3
57 ผลคูณเชิงเวกเตอร์  ครั้งที่  2/3
58 ทดสอบรวบยอดประจำหน่วยเรียนรู้ที่  3
59 ผลงานรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
60 ทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน