ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ O - NET

ปัญหา
 • เมื่อต้องส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ  O - NET  ให้ทันตามกำหนดเวลา  ใน  http://www.niets.or.th
 • เนื่องจากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • จึงส่งก่อนกำหนด  5  วัน  แต่พบการแจ้งเตือนความผิดพลาด  คือ
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำ
   • สันนิษฐานว่า : เป็นนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น  แต่โรงเรียนเดิมของนักเรียนไม่คัดรายชื่อของนักเรียนออกตอนที่  Upload  ไฟล์ข้อมูล
  • ให้ตรวจสอบความถูกต้องของนามสกุล
   • สันนิษฐานว่า : นามสกุลของนักเรียนมีสัญลักษณ์อื่นที่ไม่ใช่ตัวอักษร  เช่น  . (จุด)  ได้แก่นามสกุลที่มี  "ธ.น."  (ธอจุดนอจุด)  เช่น  ธ.น.ทอง  ธ.น.อั๊ว
 • ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • และข้อความที่แจ้งเตือนมานั้น
  • จากการสันนิษฐานข้างต้น  จึงคิดว่าไม่เป็นไรเพราะข้อมูลเราถูกต้อง
 • พบว่า  "คิดผิด"  เมื่อใกล้จะถึงวันกำหนดส่ง
  • ได้รับโทรศัพท์ทวงข้อมูลหลายครั้ง  ประกอบด้วย  สายของ  ม.3  (ศึกษานิเทศก์จากเขต)  และสายของ  ม.6  (สถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลศูนย์สอบ)
  • และได้ชี้แจ้งไปว่าได้ส่งข้อมูลแล้วพร้อมทั้งเล่าถึงข้อความแจ้งเตือน
แนวทางการแก้ปัญหา
 • จากคำแนะนำจากเสียงโทรศัพท์สายของ  ม.6  (สถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลศูนย์สอบ) ซึ่งได้ติดต่อประสานไปยัง สทศ. อีกทีหนึ่ง  ได้แนะนำว่า
  • ให้ลบข้อมูลนักเรียนที่ระบบแจ้งความผิดพลาดออกจากไฟล์ Excel  แล้ว  Upload  ข้อมูลขึ้้นไปในระบบใหม่ (กรณีนี้จะทับข้อมูลเดิมที่เคยส่งขึ้นไป)
 • ตอนส่งก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นหรือไม่
  • จากนั้นจึงทำการเพิ่มข้อมูลนักเรียนดังกล่าวอีกครั้งในเมนู
   • ข้อมูลนักเรียน > รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
    • เลือกระดับชั้น
    • คลิก "เพิ่มข้อมูลนักเรียน" 
 • เมื่อกรอกข้อมูลนักเรียนครบเรียบร้อยแล้ว
 • อย่าลืม  Download  ไฟล์มาตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายชื่อและจำนวนนักเรียนอีกครั้ง
 • รอลุ้นอีกทีตอนพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบให้กับนักเรียน
 • โปรตติดตามตอนต่อไป


ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน