ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ O - NET

ปัญหา
 • เมื่อต้องส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ  O - NET  ให้ทันตามกำหนดเวลา  ใน  http://www.niets.or.th
 • เนื่องจากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • จึงส่งก่อนกำหนด  5  วัน  แต่พบการแจ้งเตือนความผิดพลาด  คือ
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำ
   • สันนิษฐานว่า : เป็นนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น  แต่โรงเรียนเดิมของนักเรียนไม่คัดรายชื่อของนักเรียนออกตอนที่  Upload  ไฟล์ข้อมูล
  • ให้ตรวจสอบความถูกต้องของนามสกุล
   • สันนิษฐานว่า : นามสกุลของนักเรียนมีสัญลักษณ์อื่นที่ไม่ใช่ตัวอักษร  เช่น  . (จุด)  ได้แก่นามสกุลที่มี  "ธ.น."  (ธอจุดนอจุด)  เช่น  ธ.น.ทอง  ธ.น.อั๊ว
 • ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • และข้อความที่แจ้งเตือนมานั้น
  • จากการสันนิษฐานข้างต้น  จึงคิดว่าไม่เป็นไรเพราะข้อมูลเราถูกต้อง
 • พบว่า  "คิดผิด"  เมื่อใกล้จะถึงวันกำหนดส่ง
  • ได้รับโทรศัพท์ทวงข้อมูลหลายครั้ง  ประกอบด้วย  สายของ  ม.3  (ศึกษานิเทศก์จากเขต)  และสายของ  ม.6  (สถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลศูนย์สอบ)
  • และได้ชี้แจ้งไปว่าได้ส่งข้อมูลแล้วพร้อมทั้งเล่าถึงข้อความแจ้งเตือน
แนวทางการแก้ปัญหา
 • จากคำแนะนำจากเสียงโทรศัพท์สายของ  ม.6  (สถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลศูนย์สอบ) ซึ่งได้ติดต่อประสานไปยัง สทศ. อีกทีหนึ่ง  ได้แนะนำว่า
  • ให้ลบข้อมูลนักเรียนที่ระบบแจ้งความผิดพลาดออกจากไฟล์ Excel  แล้ว  Upload  ข้อมูลขึ้้นไปในระบบใหม่ (กรณีนี้จะทับข้อมูลเดิมที่เคยส่งขึ้นไป)
 • ตอนส่งก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นหรือไม่
  • จากนั้นจึงทำการเพิ่มข้อมูลนักเรียนดังกล่าวอีกครั้งในเมนู
   • ข้อมูลนักเรียน > รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
    • เลือกระดับชั้น
    • คลิก "เพิ่มข้อมูลนักเรียน" 
 • เมื่อกรอกข้อมูลนักเรียนครบเรียบร้อยแล้ว
 • อย่าลืม  Download  ไฟล์มาตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายชื่อและจำนวนนักเรียนอีกครั้ง
 • รอลุ้นอีกทีตอนพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบให้กับนักเรียน
 • โปรตติดตามตอนต่อไป


ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน