ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ไฟล์ต้นแบบเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 / มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ)

ปัญหา
 • หลังจากที่  "ครูบ๋อม  ครูเจ้าปัญหา"  ได้ทดลองเรียนรู้การเป็นเกษตรกรมาระยะหนึ่งแล้ว
 • ตอนนี้กำลังจะสิ้นภาคเรียนที่  1  แล้ว  แน่นอนมีปัญหาหลายปัญหารออยู่เหมือนเช่นเคย
 • สืบเนื่องจากมี  "การเปลี่ยน"  โปรแกรมในงานทะเบียน - วัดผล  ครั้งใหญ่
 • จึงทำให้ต้องสร้างไฟล์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลหลายอย่างขึ้นมาใหม่
 • และสิ่งที่ต้องการในขณะนี้คือ
  • งานวัดผลต้องการประกาศแจ้งนักเรียนเกี่ยวกับเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80
แนวทางการแก้ปัญหา
 • วิธีเดิมที่เคยใช้ (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
 • ให้ครูผู้สอนส่งข้อมูลผลการเรียน  "มส"  ผ่านระบบ  SGS  เมนู  งานวัดผล - บันทึกผลการเรียน  ตลอดภาคเรียน  ในช่อง  Remark
 • จากนั้นจึงดำเนินการดึงข้อมูลจากระบบ  SGS  เมนู  ผลการเรียน - ผลการเรียนรายภาค (ต.2ก)  แล้วส่งออกไฟล์เป็น  Excel
 • สร้างไฟล์ต้นแบบ  ที่มีการจัดรูปแบบสำหรับอำนวยความสะดวกแก่การใช้งาน  (ครูบ๋อมคิดว่าเป็นเช่นนั้นนะคะ)  โดยมีความสามารถ
  • บันทึกข้อมูลนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 / มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ)  เพื่อติดประกาศแจ้งและนำไปใช้ในห้องสอบ
  • สรุปผลการเรียนของนักเรียน  สำหรับนำส่งให้ครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนต่อไป
 • จากนั้นคัดลอกข้อมูลที่ได้มา  "วางแบบพิเศษ"  แล้วเลือก  "ค่า"  หรือ  "123"
 • ไฟล์ต้นแบบตั้งค่าเป็นกระดาษ  Legal  แนวนอน  และสามารถปรับตั้งค่าใหม่ได้
 • ก่อนปรับอย่าลืมคลิก  "มุมมอง"  เลือก  "แสดงเส้นแบ่งหน้า"  จะได้เห็นขอบเขตของหน้าได้ชัดเจนขึ้น
 • เทคนิคการใช้งาน : ควรใช้  1  ไฟล์ต่อ  1  ห้องเรียน

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง