ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ไฟล์ต้นแบบเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 / มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ)

ปัญหา
 • หลังจากที่  "ครูบ๋อม  ครูเจ้าปัญหา"  ได้ทดลองเรียนรู้การเป็นเกษตรกรมาระยะหนึ่งแล้ว
 • ตอนนี้กำลังจะสิ้นภาคเรียนที่  1  แล้ว  แน่นอนมีปัญหาหลายปัญหารออยู่เหมือนเช่นเคย
 • สืบเนื่องจากมี  "การเปลี่ยน"  โปรแกรมในงานทะเบียน - วัดผล  ครั้งใหญ่
 • จึงทำให้ต้องสร้างไฟล์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลหลายอย่างขึ้นมาใหม่
 • และสิ่งที่ต้องการในขณะนี้คือ
  • งานวัดผลต้องการประกาศแจ้งนักเรียนเกี่ยวกับเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ให้เพื่อนครูส่งข้อมูลผลการเรียน  "มส"  ผ่านระบบ  SGS  ในช่อง  Remart
 • วิธีเดิมที่เคยใช้ (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
 • ดำเนินการดึงข้อมูลจากระบบ  SGS  โดยใช้เมนู  รบ 2 ต  และส่งออกเป็นไฟล์  Microsoft Excel
 • สร้างไฟล์ต้นแบบที่มีการจัดรูปแบบสำหรับอำนวยความสะดวกแก่การใช้งาน  (ครูบ๋อมคิดว่าเป็นเช่นนั้นนะคะ)  โดยมีความสามารถ
  • บันทึกข้อมูลนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 / มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ)  เพื่อติดประกาศแจ้งและนำไปใช้ในห้องสอบ
  • สรุปผลการเรียนของนักเรียน  สำหรับนำส่งให้ครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนต่อไป
 • จากนั้นคัดลอกข้อมูลที่ได้มา  "วางแบบพิเศษ"  แล้วเลือก  "ค่า"  หรือ  "123"
 • ไฟล์ต้นแบบตั้งค่าเป็นกระดาษ  Legal  แนวนอน  และสามารถปรับตั้งค่าใหม่ได้
 • ก่อนปรับอย่าลืมคลิก  "มุมมอง"  เลือก  "แสดงเส้นแบ่งหน้า"  จะได้เห็นขอบเขตของหน้าได้ชัดเจนขึ้น
 • เทคนิคการใช้งาน : ควรใช้  1  ไฟล์ต่อ  1  ห้องเรียน
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  "มส"
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน