ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ติดต่อขอทดลองใช้เอกสารที่มีรหัสลงชื่อเข้าใช้งาน

 • สำหรับโรงเรียนที่สนใจนำเอกสารจากห้องเรียนครูบ๋อมไปทดลองใช้  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  สามารถทำหนังสือราชการที่ลงชื่อผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้......(ขอแนะนำว่า อาจสแกน หรือบันทึกเป็น .pdf หรือ .png หรือ .bmp หรือ .tif ก็ได้ตามความสะดวก) ส่งมายังนางสาวสุดาพร ใจเที่ยง  โดยมีรายละเอียด  ได้แก่ 
  • แจ้งชื่อเอกสาร หรือชื่อบทความ หรือชื่อไฟล์ที่สนใจนำไปทดลองใช้
  • แจ้งชื่อโรงเรียน ที่อยู่ของโรงเรียน พร้อมแจ้งรหัสการเข้าใช้งานที่ต้องการ
  • โดยรหัสที่แจ้ง ควรเป็นตัวเลข และ/หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ(ตัวพิมพ์เล็ก) ไม่มีการเว้นวรรค ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ เช่น - * + _ เป็นต้น ตัวอย่างรหัส เช่น x56, 007, s1 เป็นต้น
  • หากไม่มีการแจ้งรหัส ครูบ๋อมจะเป็นผู้กำหนดรหัสให้เอง
  • ส่งมายัง E-mail : ggpankp@gmail.com (ขอแนะนำ E-mail ที่ใช้ควรเป็น gmail hotmail yahoo)
  • เมื่อครูบ๋อมได้รับ E-mail แล้วจะตอบกลับพร้อมแนบไฟล์หรือ Link สำหรับ Download ต่อไป
 • เหตุผลเพื่อ
  • ต้องการทราบจำนวนผู้ที่ให้ความสนใจในการใช้งานเอกสารจากห้องเรียนครูบ๋อม
  • ต้องการข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน