ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน V.2 (ฐานข้อมูลจาก SGS)

ปัญหา
 • เดิมในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน  จะใช้การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน (ฐานข้อมูลจาก  Student  2551)
 • ในปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ทางโรงเรียนได้เริ่มนำระบบ  SGS  เข้ามาใช้ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • ครูบ๋อมในฐานะผู้จัดเก็บข้อมูลงานทะเบียนวัดผลของนักเรียนพร้อมทีมงาน  (นักเรียนหนึ่งพันเศษนิด ๆ ทั้งทีมงานมีกันแค่  2  คน)  จึงร่วมกันตัดสินใช้  2  โปรแกรมไปพร้อมกัน
 • ปีการศึกษา  2559  จึงใช้โปรแกรมเดียวคือระบบ  SGS
 • ขณะนี้สิ้นภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ค่าสถิติ (ความถี่ / ร้อยละ / ค่าเฉลี่ยเลขคณิต / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนการสอน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
 • ตอนนี้มีเพียงข้อมูลสารสนเทศที่พึง  Download  มาจากระบบ  SGS  ที่จำแนกเป็นรายคนและรายวิชา  โดยเลือกจากรายการ  (เลือกทีละห้อง)
  • เมนู สารสนเทศ -- ระเบียนผลการเรียน -- ระดับชั้น ห้องที่
  • เมนู สารสนเทศ -- คุณลักษณะฯ-การอ่าน+คิด+วิเคราะห์ -- ระดับชั้น ห้องที่ -- ปีที่เรียน ภาคที่เรียน
 • คงมีคำถามว่า...ทำไมไม่เลือกรายการที่ระบบ  SGS  นับความถี่ให้เรียบร้อยแล้ว
  • เมนู  สารสนเทศ -- สถิติการประเมินผลรายวิชา 
  • เมนู  สารสนเทศ -- สถิติผลการเรียน -- ระดับชั้น
 • สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ รายภาค
  • เมนู  สารสนเทศ -- สถิติผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ -- ระดับชั้น
 • สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายภาค
  • เมนู -- ข้อมูลสารสนเทศ -- สถิติผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ -- ระดับชั้น
 • คำตอบคือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิไว้อ้างอิง
 • เมื่อดำเนินการตามแผนดังกล่าวข้างต้น  พบว่า
  • ข้อมูลที่  Download  มาได้ระเบียน (Record)  ในแต่ละระดับชั้นไม่ครบถ้วน  คาดน่าจะเกิดจากการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน  (คิดว่าเป็นเช่นนั้น)
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เปลี่ยนวิธีการใหม่เป็นไป  Download  จากเมนู  ผลการเรียน > ผลการเรียนรายภาค (ต.2ก)
 • เหตุผลเดิมคือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิไว้อ้างอิง
 • ในตอนแรกว่าจะใช้  Pivot  Table  แต่ว่าหัวไม่ถึง  ต้องลองผิดลองถูกอีกมาก  ยังไม่เลือกใช้วิธีนี้
 • และแล้วก็ได้มาซึ่งไฟล์สำหรับ  "วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน V.2 (ฐานข้อมูลจาก SGS)"


จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง