ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน V.2 (ฐานข้อมูลจาก SGS)

ปัญหา
 • เดิมในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน  จะใช้การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน (ฐานข้อมูลจาก  Student  2551)
 • ในปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ทางโรงเรียนได้เริ่มนำระบบ  SGS  เข้ามาใช้ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • ครูบ๋อมในฐานะผู้จัดเก็บข้อมูลงานทะเบียนวัดผลของนักเรียนพร้อมทีมงาน  (นักเรียนหนึ่งพันเศษนิด ๆ ทั้งทีมงานมีกันแค่  2  คน)  จึงร่วมกันตัดสินใช้  2  โปรแกรมไปพร้อมกัน
 • ปีการศึกษา  2559  จึงใช้โปรแกรมเดียวคือระบบ  SGS
 • ขณะนี้สิ้นภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ค่าสถิติ (ความถี่ / ร้อยละ / ค่าเฉลี่ยเลขคณิต / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนการสอน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
 • ตอนนี้มีเพียงข้อมูลสารสนเทศที่พึง  Download  มาจากระบบ  SGS  ที่จำแนกเป็นรายคนและรายวิชา  โดยเลือกจากรายการ  (เลือกทีละห้อง)
  • ระเบียนผลการเรียน
  • คุณลักษณะฯ-การอ่าน+คิด+วิเคราะห์ 

  • คงมีคำถามว่า...ทำไมไม่เลือกรายการที่ระบบ  SGS  นับความถี่ให้เรียบร้อยแล้ว
   • สถิติการประเมินผลรายวิชา 
   • สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ รายภาค
   • สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายภาค
  • คำตอบคือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิไว้อ้างอิง
  • เมื่อดำเนินการตามแผนดังกล่าวข้างต้น  พบว่า
   • ข้อมูลที่  Download  มาได้ระเบียน (Record)  ในแต่ละระดับชั้นไม่ครบถ้วน  คาดน่าจะเกิดจากการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน  (คิดว่าเป็นเช่นนั้น)
  แนวทางการแก้ปัญหา
  • เปลี่ยนวิธีการใหม่เป็นไป  Download  จาก
  • ต้องขอขอบพระคุณระบบ  SGS  ที่ทำให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการไปใช้ได้อย่างง่ายดาย (กรณีที่ไม่เกิดศึกชิงพื้นที่การเข้าใช้งาน)
  ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
  เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

  ประชาสัมพันธ์

  เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

  จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

  หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

  เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

  เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

  11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

  กำหนดเวลาทำงาน