ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน V.2 (ฐานข้อมูลจาก SGS)

ปัญหา
 • เดิมในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน  จะใช้การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน (ฐานข้อมูลจาก  Student  2551)
 • ในปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ทางโรงเรียนได้เริ่มนำระบบ  SGS  เข้ามาใช้ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • ครูบ๋อมในฐานะผู้จัดเก็บข้อมูลงานทะเบียนวัดผลของนักเรียนพร้อมทีมงาน  (นักเรียนหนึ่งพันเศษนิด ๆ ทั้งทีมงานมีกันแค่  2  คน)  จึงร่วมกันตัดสินใช้  2  โปรแกรมไปพร้อมกัน
 • ปีการศึกษา  2559  จึงใช้โปรแกรมเดียวคือระบบ  SGS
 • ขณะนี้สิ้นภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ค่าสถิติ (ความถี่ / ร้อยละ / ค่าเฉลี่ยเลขคณิต / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนการสอน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
 • ตอนนี้มีเพียงข้อมูลสารสนเทศที่พึง  Download  มาจากระบบ  SGS  ที่จำแนกเป็นรายคนและรายวิชา  โดยเลือกจากรายการ  (เลือกทีละห้อง)
  • ระเบียนผลการเรียน
  • คุณลักษณะฯ-การอ่าน+คิด+วิเคราะห์ 

  • คงมีคำถามว่า...ทำไมไม่เลือกรายการที่ระบบ  SGS  นับความถี่ให้เรียบร้อยแล้ว
   • สถิติการประเมินผลรายวิชา 
   • สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ รายภาค
   • สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายภาค
  • คำตอบคือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิไว้อ้างอิง
  • เมื่อดำเนินการตามแผนดังกล่าวข้างต้น  พบว่า
   • ข้อมูลที่  Download  มาได้ระเบียน (Record)  ในแต่ละระดับชั้นไม่ครบถ้วน  คาดน่าจะเกิดจากการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน  (คิดว่าเป็นเช่นนั้น)
  แนวทางการแก้ปัญหา
  • เปลี่ยนวิธีการใหม่เป็นไป  Download  จาก
  • เหตุผลเดิมคือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิไว้อ้างอิง
  • ในตอนแรกว่าจะใช้  Pivot  Table  แต่ว่าหัวไม่ถึง  ต้องลองผิดลองถูกอีกมาก  ยังไม่เลือกใช้วิธีนี้
  • และแล้วก็ได้มาซึ่งไฟล์สำหรับ  "วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน V.2 (ฐานข้อมูลจาก SGS)"
  • ต้องขอขอบพระคุณระบบ  SGS  ที่ทำให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการไปใช้ได้อย่างง่ายดาย (กรณีที่ไม่เกิดศึกชิงพื้นที่การเข้าใช้งาน)
  ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
  เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

  ประชาสัมพันธ์

  เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

  จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

  หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

  เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

  เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

  11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

  กำหนดเวลาทำงาน