ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตัวช่วยในการสรุปความถี่ "สังคมมิติ" ที่ครูหลายคนลืม

ปัญหา
 • เมื่อ "ครูบ๋อม  ครูเจ้าปัญหา"  ได้ทดลองใช้  สังคมมิติที่ครูหลายคนลืม  กับนักเรียนในห้องที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษา
 • เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก  ประกอบกับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความขยันในการนับความถี่ของข้อมูลเท่าใดนัก
 • พอได้คำตอบที่เป็น "เลขที่"  ของผู้ได้รับเลือกให้เป็นคำตอบ  ในคำถาม  "สังคมมิติ"  จึงพบปัญหาว่า  "จะนับความถี่อย่างไร"
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ใช้เวลาครุ่นคิดและสร้างอยู่เกือบ  2  วัน
 • เหมือนเช่นเคย  สร้างไฟล์จาก  Microsoft Excel  สำหรับเป็นตัวช่วย  สรุปความถี่  "สังคมมิติ"  ให้สามารถใช้ได้กับ  60  คำถาม  และนักเรียน  60  คน
 • ขอเสนอแนะในการแจ้งความถี่ของคำถาม  "สังคมมิติ"  กับนักเรียน
  • ไม่ควรแจ้งแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ
  • ควรตั้งค่าหน้ากระดาษให้เหมาะสมกับจำนวนข้อคำถามหรือจำนวนนักเรียน
  • จากนั้นสั่งพิมพ์แล้วตัดแจกนักเรียนตามเลขที่
  • ให้นักเรียนพิจารณาตนเองตามคำถามแต่ละข้อว่าตนเองมีจุดเด่นจุดด้อยด้านใด
  • ให้นักเรียนนำผลที่ได้ไปปรับปรุงตนเองต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน