ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การกำหนดชั่วโมงและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 รายวิชาพื้นฐาน
   ค๒๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑      ๖๐  ชั่วโมง      ๑.๕  หน่วยกิต
   ค๒๑๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒      ๖๐  ชั่วโมง      ๑.๕  หน่วยกิต
   ค๒๒๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓      ๖๐  ชั่วโมง      ๑.๕  หน่วยกิต
   ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔      ๖๐  ชั่วโมง      ๑.๕  หน่วยกิต
   ค๒๓๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕      ๖๐  ชั่วโมง      ๑.๕  หน่วยกิต
   ค๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖      ๖๐  ชั่วโมง      ๑.๕  หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
   ค๒๑๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑      ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
   ค๒๑๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒      ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
   ค๒๒๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓      ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
   ค๒๒๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔      ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
   ค๒๓๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕      ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
   ค๒๓๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖      ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 รายวิชาพื้นฐาน
   ค๓๑๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๑         ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
   ค๓๑๑๐๒   คณิตศาสตร์  ๒         ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
   ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๓         ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
   ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์  ๔         ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
   ค๓๓๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๕         ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
   ค๓๓๑๐๒   คณิตศาสตร์  ๖         ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
   ค๓๑๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑      ๘๐  ชั่วโมง      ๒.๐  หน่วยกิต
   ค๓๑๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒      ๘๐  ชั่วโมง      ๒.๐  หน่วยกิต
   ค๓๒๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓      ๘๐  ชั่วโมง      ๒.๐  หน่วยกิต
   ค๓๒๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔      ๘๐  ชั่วโมง      ๒.๐  หน่วยกิต
   ค๓๓๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕      ๘๐  ชั่วโมง      ๒.๐  หน่วยกิต
   ค๓๓๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖      ๘๐  ชั่วโมง      ๒.๐  หน่วยกิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน