ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจสอบคะแนนเต็มรายวิชา

ปัญหา
 • ด้วย  "ครูบ๋อม  ครูเจ้าปํญหา"  มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเต็มรายวิชาเพื่อนำเข้าระบบบันทึกผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน (ระบบ SGS)
 • เพื่อความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลจึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ได้แก่  ชื่อครูผู้สอน  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  รายละเอียดของคะแนนเต็มในแต่ละรายวิชา  ชั้น/ห้อง  ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนตามคำสั่งสอน
 • เมื่อตรวจสอบแล้วให้ครูผู้สอนลงชื่อรับรองต่อไป
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ตามหาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในระบบบันทึกผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน  พบว่ามี  2  ไฟล์  คือ  (1)  ครูผู้สอนรายวิชา  (2)  คะแนนเต็มรายวิชา
  • เมนู
   • สารสนเทศ > รายวิชา-ครูผู้สอน
    • ได้  file  ครูผู้สอนรายวิชา
   • งานวัดผล > คะแนนเต็มรายวิชา > แสดงคะแนนเต็ม
    • ได้  file  คะแนนเต็มรายวิชา
 • สร้างไฟล์  "ตรวจสอบคะแนนเต็มรายวิชา"  สำหรับเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน  และสามารถ  PivotTable  ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อไป


จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เกี่ยวกับครูบ๋อม (58) เรียนคณิตศาสตร์ (53) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (36) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) Classroom (7) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน