ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

กลยุทธ์ของซุนวูประยุกต์ใช้ในห้องเรียน

ปัญหา
  • นักเรียนทุกคนมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล
  • แน่นอนทุกปีที่ปฏิบัติการสอนก็เป็นแบบนี้แหละ
  • ในห้องเรียนบางปีมีแสบมากแสบน้อยปะปนกันไป
แนวทางการแก้ปัญหา
  • จิตวิทยาการเรียนการสอน  ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ฝรั่งคิดไว้ได้นำมาประยุกต์ใช้ก็มากอยู่
  • แต่ยังไม่เคยทดลองใช้ศาสตร์ที่เก่าแก่หลายพันปีที่มีการบันทึกไว้ในตำราไม้ไผ่
  • ไม่มีอะไรมาก แค่ต้องการทดลองใช้กลยุทธ์ของซุนวูประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
  • ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้กี่กลยุทธ์  คิดว่าน่าจะไม่ถึง 5 กลยุทธ์ด้วยซ้ำ
  • อย่าน้อยก็ขอให้ได้ทดลอง  เผื่อว่าจะมีวิธีการสอนที่ดีกว่าปัจจุบัน
  • โปรดติดตามตอนต่อไป...แต่อาจจะนานหน่อยเพราะต้องรวบรวมข้อมูล  และเลือกว่าเนื้อหาใดเหมาะแก่การทดลอง  เกริ่นนำไว้เกรงว่า  (ครูบ๋อม  ครูเจ้าปัญหา) จะลืม (ช่วงนี้งานมันเยอะ + วัยใกล้เกษียณเริ่มหลง ๆ ลืม ๆ มึน ๆ เมา ๆ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน