ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นักเรียนโดดเรียนและครูหนีสอน

ปัญหา
  • ในทุกปีที่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาฝึกสอนที่โรงเรียน
  • ทุกรุ่นที่ได้รับโอกาสมาให้มาฝึกที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการมักจะได้รับมอบหมายหน้าที่หลักคือการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของครูหนีสอน
  • ใน 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมาฝ่ายบริหารมีนโยบายให้สรุปข้อมูลนักเรียนโดดเรียนเพิ่มเติมเข้ามา
  • ทำให้เด็กน้อยเพิ่งเข้าสู่วงการเกิดปัญหาในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตลอดจนนำไปสู่การสรุปผลทางสถิติ
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ด้วยครูบ๋อม  ครูเจ้าปัญหา  เคยเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาก่อน  (นานมาแล้ว)
  • จึงเขียนตัวอย่าง  Form  สำหรับการบันทึกข้อมูลเพื่อศึกษาสำหรบการปฏิบัติงานต่อไป (ไม่ได้ทำให้แต่สอนให้เรียนรู้)
  • หน้าต่างหลัก
  • อย่างไรก็ตามแม้จะมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตลอดจนนำไปสู่การสรุปผลทางสถิติอย่างเป็นระบบ
  • หากไม่นำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกำกับติดตามนักเรียนโดดเรียนและครูหนีสอน  โดยจัดทำเพียงเพื่อเก็บใส่แฟ้มเอกสารไว้เฉย ๆ
  • มันก็ไม่แตกต่างจากข้อมูลขยะและสถิิติขยะ (ขอฝากไว้ให้เป็นแง่คิดต่อไป)
นักเรียนโดดเรียน

ครูหนีสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน